Hjem
Studentsider
Masteremne

Fiskesjukdommar - Bakteriar, sopp og ikkje-infeksiøse sjukdommar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår.

Emnet har eit avgrensa tal på plassar og inngår i undervisningsopptaket ved MN-fakultetet. Fristen for å melde seg til undervisning i emnet er onsdag i veke 2. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast måndag i veka etter fristen.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesing/orienteringsmøtet, og du kan risikere å miste plassen om du ikkje møter. Dersom du ikkje kan møte på første forelesing/orienteringsmøtet må du kontakte studieseksjonen på e-post: studie.bio@uib.no. Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen under «Ressursar» øvst til høgre eller på Mitt UiB.

Mål og innhald

Målet for emnet er å utvikle kunnskap hos studentene om fiskesykdommer som skyldes bakterier og sopp, samt ikke-infeksiøse sykdommer. Emnet omfatter også viktige sykdommer hos krepsdyr og skjell. Denne kunnskapen utvikles gjennom forelesninger, seminarer, skriftlige oppgaveinnleveringer og gjennom laboratoriekurs.

Emnet gir en oversikt over relevante fiskesykdommer. Hovedvekten legges på sykdommer som er eller har vært viktige i norsk akvakultur, men viktige sykdommer i internasjonal akvakultur blir også behandlet. Ulike typer økologiske interaksjoner mellom mikroorganismer og akvatiske vertsdyr blir gjennomgått, og studentene skal beherske ulike strategier for profylaktiske og terapeutiske tiltak, og deres muligheter og begrensninger. Studentene skal også utvikle forståelse for fiskens normale mikroflora og de roller den har.

Forelesninger, seminarer, innlevering og laboratoriekurs er et integrert hele. Et godt læringsutbytte forutsetter aktiv deltakelse i alle deler av kurset. Gjennom gruppearbeid i forbindelse med seminarer vil en utvikle evner til samarbeid som kan føre til bedre læring. Seminarer og en skriftlig innlevering skal fremme evne til framstilling og sammenfatning av ervervet kunnskap, også fra vitenskapelige primær- og oversiktsartikler. Målet med laboratoriekurset er å fremme forståelse, interesse og nysgjerrighet for betydningen av fiskesykdommer gjennom praktisk arbeid med fiskepatogene bakterier, probionter og diagnostiske tester.

Læringsutbyte

Etter fullført kurs skal studentene kunne:

 • Beskrive ulike bakterielle fiskesykdommer, deres etiologi, deres utvikling, klinikk og patologi, og de bakteriene som forårsaker disse.
 • Beskrive viktige sykdommer som skyldes sopp
 • Beskrive viktige sykdommer hos krepsdyr og skjell
 • Beskrive vanlige ikke-infeksiøse sykdommer
 • Beskrive ulike økologiske interaksjoner mellom mikroorganismer og deres verter (fisk, skjell og krepsdyr, samt planktonorganismer)
 • Beskrive hva som ligger i begrepet normalflora, hvilke roller normalfloraen kan ha hos ulike akvatiske organismer, og hvilke roller dette kan ha i en akvakultursammenheng
 • Beskrive hva probiotika er, og gi eksempler på bruk
 • Beskrive hva som ligger i quourum sensing, og hva det betyr for virulens og terapeutiske tiltak
 • Beskrive og kunne vurdere bruk av antibakterielle agens i behandling av fiskesykdommer
 • Beskrive og kunne vurdere bruk av ulike typer vaksiner
 • Utføre enkle diagnostiske tester, og vurdere differensialdiagnostiske problemstillinger

Krav til forkunnskapar

Gjennomført grunnemne i biologi/fiskehelse.

Tilrådde forkunnskapar

BIO101, BIO102

Studiepoengsreduksjon

10 sp MAR272

Krav til studierett

For opptak til emnet er det krav om ein studierett knytt til profesjonsstudiet i fiskehelse - akvamedisin og at du oppfyller forkunnskapskrava.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Seminar og laboratoriekurs m/journal. Godkjende obligatoriske aktivitetar er gyldig i 6 semester.

Vurderingsformer

Mappevurdering og skriftleg eksamen.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester. I semester utan undervising blir eksamen arrangert tidleg i semesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Mappevurdering + skriftleg skuleeksamen

  Dato
  07.06.2023, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Trekkfrist
  24.05.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen