Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Feltkursundervisning

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår-haust. Emnet startar i slutten av vårsemesteret, og avsluttast i slutten av haustsemesteret.

Slik søker du:

 • Fyll ut dette søknadsskjemaet innan onsdag i veke 2 (same fristen som undervisningsopptaket).
 • Du får svar på søknaden på e-post i løpet av januar.
 • Studentane som får opptak vil bli manuelt meldt opp til emnet på Studentweb i etterkant av opptaket.

Mål og innhald

Kurset har som formål å gi studentene erfaring i undervisning av andre studenter og i å veilede studenter i felt. I tillegg vil det gjennom for- og etterarbeid legges opp til at studentene får et bevisst forhold til undervisningen.

Kurset vil bestå av tre deler.

Del 1 - Innføring:

Oppstartsmøter med forberedelse til jobben som undervisningsassistent. Her vil vi gjennomgå hva selve jobben vil bestå i (hva som skjer på feltkurset og hva som er forventningene til assistentene), og gi en kort pedagogisk innføring rettet inn mot oppgavene man har som assistent på feltkurs. Finn dato og sted for dette oppstartsmøtene på Mitt UiB eller på timeplanen her på emnesiden.

Del 2 - Feltkurs:

Den andre delen er at man blir med som assistent på kurset i 2 uker (10 dager). Oppgavene på feltkurset inkluderer å hjelpe studentene med identifisering av dyr og planter, veilede studenter med prosjektoppgavene, og ha ansvar for en gruppe studenter i løpet av feltuken. Oppgavene til assistentene vil kunne variere fra uke til uke. Feltuker (kurset går mandag til fredag i disse ukene):

 • Uke 34
 • Uke 35

Del 3 - Rapport:

Den tredje og siste delen består i å skrive en rapport med utgangspunkt i feltkurset og relevant faglig og pedagogisk litteratur. Temaet for rapporten vil bli diskutert med lederne på kurset i løpet av innføringsdagen og i løpet av feltkurset. Aktuelle temaer kan være hvordan spesifikke deler av feltkurset fungerer, forslag til hvordan man kan forbedre feltkurset, eller hvordan studentene opplever læringsutbyttet av hele eller spesielle deler av feltkurset. Emnet avsluttes i høstsemesteret.

Spørsmål? Ta kontakt med studieseksjonen (studie@bio.uib.no).

Læringsutbyte

Ved fullført emne skal studenten kunne:

 • formidle kunnskap tilegnet gjennom biologistudiet til laveregradsstudenter
 • beskrive ulike metoder for formidling av kunnskap og drøfte læringsmetoder og læringsutbytte av et feltkurs
 • lede studenter i felt

Krav til forkunnskapar

BIO102 Organismebiologi 2, eller tilsvarande. Emnet har eit avgrensa antal plassar og inngår i undervisingsopptaket. Opptak til emnet er begrenset og blir gjort på grunnlag av fagbakgrunn, karakter og motivasjonsbrev.

Tilrådde forkunnskapar

Obligatoriske delar av bachelor i biologi, eller tilsvarande. Emnet er for vidarekomne bachelorstudentar, lektorstudentar og masterstudentar med solid bakgrunn i biologi.

Krav til studierett

For opptak til emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet og at du oppfyller forkunnskapskrava.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

1 dag undervising i vårsemesteret.

Minimum 2 veker felt.

Rapport.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Deltaking på kursaktivitetar.
 • Deltaking på feltkurs (min. 2 veker).
 • Rapport.

Vurderingsformer

Mappevurdering, rapport

Karakterskala

Bestått/Ikkje bestått

Vurderingssemester

Haust

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon