Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Feltkursundervisning

Undervisningssemester

Vår-haust. Emnet startar i slutten av vårsemesteret, og avsluttast i starten av haustsemesteret.

Frist for å melde seg til undervising i emnet er torsdag i veke 33 for haustsemesteret. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag veka etter fristen.

Opptak til emnet er avgrensa og blir gjort på grunnlag av fagbakgrunn, karakter og motivasjonsbrev.

Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Mål og innhald

Kurset har som formål å gi studentene erfaring i undervisning av andre studenter og i å veilede studenter i felt. I tillegg vil det gjennom for- og etterarbeid legges opp til at studentene får et bevisst forhold til undervisningen.

Kurset vil bestå av tre deler.

Del 1 ¿ Innføring:

Dagsamling med forberedelse til jobben som undervisningsassistent. Her vil vi gjennomgå hva selve jobben vil bestå i (hva som skjer på feltkurset og hva som er forventningene til assistentene), og gi en kort pedagogisk innføring rettet inn mot oppgavene man har som assistent på feltkurs.

Punkter for forberedelsesdagen

1. Velkommen

2. En presentasjon av feltkurset og hva som skal gjennomgås her

3. Forventninger til feltassistentene på feltkurset

4. Pedagogikk på feltkurs

5. Diskusjon av tema for rapporter (se Del 3)

Del 2 - Feltkurs:

Den andre delen er at man blir med som assistent på kurset i minst 2 uker (10 dager). Oppgavene på feltkurset inkluderer å hjelpe studentene med identifisering av dyr og planter, veilede studenter med prosjektoppgavene, og ansvar for en gruppe studenter i løpet feltuken. Oppgavene til assistentene vil kunne variere fra uke til uke.

Feltuker (kurset går mandag til fredag i disse ukene):

Uke 25

Uke 34

Uke 35

Del 3 - Rapport:

Den tredje og siste delen består i å skrive en rapport med utgangspunkt i feltkurset og relevant faglig og pedagogisk litteratur. Temaet for rapporten vil bli diskutert med lederne på kurset i løpet av innføringsdagen og i løpet av feltkurset. Aktuelle temaer kan være hvordan spesifikke deler av feltkurset fungerer, forslag til hvordan man kan forbedre feltkurset, eller hvordan studentene opplever læringsutbyttet av hele eller spesielle deler av feltkurset.

Læringsutbyte

Ved fullført emne BIO297 skal studenten kunne:

  • formidle kunnskap tilegnet gjennom biologistudiet til laveregradsstudenter
  • beskrive ulike metoder for formidling av kunnskap og drøfte læringsmetoder og læringsutbytte av et feltkurs.
  • lede studenter i felt

Krav til forkunnskapar

BIO102 Organismebiologi II, eller tilsvarande. Emnet har eit avgrensa antal plassar og inngår i undervisingsopptaket. Opptak til emnet er begrenset og blir gjort på grunnlag av fagbakgrunn, karakter og motivasjonsbrev.

Tilrådde forkunnskapar

Obligatoriske delar av bachelor i biologi, eller tilsvarande. Emnet er for vidarekomne bachelorstudentar, lektorstudentar og masterstudentar med solid bakgrunn i biologi

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om at du har ein studierett knytt til eit bachelor- eller masterprogram ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev. opptakskrav

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

1 dag undervising i vårsemesteret.

Minimum 2 veker felt.

Rapport.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking på kursaktivitetar, felrkurs og rapport.

Vurderingsformer

Mappevurdering, rapport

Karakterskala

Bestått/Ikkje bestått

Vurderingssemester

Haust

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon

  • Vurderingsordning: Mappeevaluering

    Trekkfrist
    01.05.2018