Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Forskingsprosjekt i biologi

Undervisningssemester

Autumn and spring.

The registration deadline for enrollment in the course is Thursday in week 33 for the autumn semester / Thursday in week 2 for the spring semester. You will receive confirmation of whether you received a spot in Studentweb no later than Tuesday the week after the deadline.

The time of the first lecture/orientation meeting can be found in the schedule on the course website or on the Mitt UiB learning platform.

Mål og innhald

Emnet gir viderekomne bachelorstudenter ved Institutt for biovitenskap mulighet til å delta i forskningsprosjekt i samarbeid med en erfaren biolog. Vær oppmerksom på at man ikke kan bli tatt opp til emnet før det er avtalt et prosjekt med en av de vitenskapelig ansatte ved instituttet. Det er studentens ansvar å gjøre dette.

Studenten vil få en kortfattet oppsummering av veilederens forskningsprosjekt, inkludert de metoder som brukes og begrunnelsen bak det eksperimentelle designet. Den eksakte natur av studentens deltakelse i prosjektet vil bli definert av veileder.

Omfanget av kurset er definert av studiepoengene (10, som er 1/3 av en full studiebelastning per semester), og bør derfor være ca. 200 timer med felt/laboratorium-arbeid, lesing av tildelte papirer, og rapportskriving. Tidspunktet for gjennomføring av prosjekt vil variere avhengig av planene til student og veileder.

Læringsutbyte

Studentane vil oppleve biologien "frå innsida". Dei lærer om forskingsdesign, biologiske metodar, datainnsamling: korleis biologisk forsking utførast. Studentane får også erfaring med vitskapleg skriving og munnleg presentasjon av vitskapleg arbeid.

Etter fullført emne har/kan studenten

 • vore deltakar i forsking
 • fått erfaring med/deltatt i datainnsamling og beskriving av data
 • innsikt i forskingsdesign og vitskapleg metode
 • erfaring med vitskapleg skriving og presentasjon av vitskapleg arbeid
 • bruke biologisk kunnskap i relevant forskingsarbeid
 • reflektere over forholdet mellom teori og praktisk forskingsarbeid

Krav til forkunnskapar

Obligatoriske delar av bachelorgraden i biologi, havbruksbiologi eller miljø- og ressursfag.

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Obligatorisk deltaking på eit forskingsprosjekt.

Vurderingsformer

 • Skriftleg oppgave / rapport, utgjer 100% av total karakter.

Karakterskala

Bestått / Ikkje bestått.

Vurderingssemester

Det er innlevering av rapport / skriftleg arbeid kvart semester.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.Studentevalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Godkjend oppgåve

  Trekkfrist
  01.06.2018