Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Forskingspraksis i biologi

Undervisningssemester

Høst og vår

For å bli tatt opp på emnet må man ha avtalt et praksisprosjekt med en av de vitenskapelig ansatte ved instituttet. Det er studentens ansvar å finne en veileder og avtale et prosjekt. Ta kontakt med en relevant vitenskapelig ansatt eller studie@bio.uib.no for hjelp til å finne en relevant oppgave og veileder.

Ta kontakt med studie@bio.uib.no for å få tilsent mal til veilederkontrakt og søke opptak til emnet.

Mål og innhald

Mål:

 • Gjennom Forskningspraksis i biologi får studentene praktisk erfaring med forskning som prosess og arbeidsmetode.
 • Studentene tilegner seg relevant faglig kunnskap og ferdigheter og bygger samtidig faglig identitet og rolleforståelse.
 • Gjennom å delta i forskning utvikler studentene en bedre forståelse for forskningens egenart og forskningens bidrag i samfunnet

Innhold:

Studenten vil, under veiledning av en vitenskapelig ansatt ved BIO, gjennomføre en praktisk forskningsoppgave. Praksisoppgaven kan være frittstående eller del av et pågående forskningsprosjekt, og den kan gjennomføres selvstendig eller i samarbeid med andre studenter. Oppgaven kan være metodisk, empirisk, analytisk, eller teoretisk.

Studenten vil få kjennskap til forskningsprosessen (veien fra hypotese eller et forskningsspørsmål via studiedesign, datainnsamling, analyse, tolking, og presentasjon av resultatene) og vil får praktisk erfaring med to eller flere av trinnene i denne prosessen (for eksempel datainnsamling, datasammenstilling, og skriving av felt- eller lab-rapport).

For å bli tatt opp på emnet må man ha avtalt et praksisprosjekt med en av de vitenskapelig ansatte ved instituttet. Det er studentens ansvar å finne en veileder og avtale et prosjekt. Ta kontakt med en relevant vitenskapelig ansatt eller studie@bio.uib.no for hjelp til å finne en relevant oppgave og veileder.Det finnes også en kort oversikt over potensielle oppgaver her: https://mitt.uib.no/courses/23588 (mulige oppgaver er ikke begrenset til denne listen).

Omfanget av kurset er totalt ca. 250 timer inkludert obligatoriske aktiviteter samt planlegging, gjennomføring, rapportering, og presentasjon av resultater fra prosjektet.

Læringsutbyte

Kunnskap

Studenten

 • har kjennskap til biologisk forskning som prosess og arbeidsmetode
 • kan forklare prinsippene bak og formålet med de forskningsaktivitetene som inngår i prosjektoppgaven
 • har erfaring med noen av fagfeltets vitenskapelige metoder
 • kan plassere egne data og funn i en faglig kontekst

Ferdigheiter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre, og rapportere resultater fra en definert forskningsoppgave i henhold til fagets standarder
 • kan finne, sammenfatte og bruke fagkunnskap som er relevant for et definert faglig prosjekt
 • har kjennskap til hvordan resultatene i prosjektoppgaven kan tolkes og vurderes
 • kan vurdere egne resultater opp mot oppdatert faglig kunnskap innenfor fagfeltet

Generell kompetanse

Studenten

 • utvikler forståelse for forskningens egenart og forskningens bidrag i samfunnet
 • utvikler faglig identitet og rolleforståelse
 • kan samarbeide med andre i et forskningsfelleskap
 • kan lage og presentere en faglig poster

Krav til forkunnskapar

Obligatoriske delar av bachelorgraden i biologi, havbruksbiologi eller miljø- og ressursfag eller tilsvarende fra en annen insittusjon.

Krav til studierett

Emnet er opent for studentar som går på eit studieprogram knytt til institutt for biovitskap.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Oppstartseminar om Forskningspraksis i biologi
 • Selvstendig arbeid med en forskningsoppgave under veiledning av en vitenskapelig ansatt ved BIO. Praksisoppgaven avtales med veileder, og kan bestå av labarbeid, feltarbeid eller annet som er relevant for den aktuelle oppgaven.
 • En skriftlig dokumentasjon av resultatene av praksisoppgaven. Formatet avtales med veileder, og kan for eksempel være en feltrapport, labrapport, et dokumentert datasett, eller en full vitenskaplig rapport
 • Studenten deltar på en poster-workshop og presenterer sitt arbeid som en poster.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk deltaking på eit forskingsprosjekt.

Obligatorisk oppmøte på seminar /oppstartsmøte

Obligatorisk deltagelse på poster-workshop

Obligatorisk deltagelse på poster-presentasjon

Vurderingsformer

Studenten leverer en skriftlig dokumentasjon av resultantane av praksisprosjektet. Formatet tilpasses prosjektets behov, og avtales med veileder.

Studenten deltar på en poster-workshop og presenterer sitt arbeid som en poster i en postersesjon.

Karakterskala

Bestått / Ikkje bestått.

Vurderingssemester

Det er innlevering av rapport / skriftleg arbeid kvart semester.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.Studentevalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon