Hjem
Studentsider
Masteremne

Akademisk skriving

  • Studiepoeng5
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeBIO300A
  • Talet på semester1
  • SpråkEngelsk
  • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Frist for å melde seg til undervising i emnet er torsdag i veke 33 for haustsemesteret. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag veka etter fristen.

Emnet har avgrensa tal plassar, og studentar på Master i biologi, retning Marinbiologi, vil bli prioriterte.

Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Det er obligatorisk oppmøte på første førelesning.

Mål og innhald

Emnet tek sikte på å gje studentane den kunnskapen som trengs for å skrive ei masteroppgåve og ein vitskapleg artikkel, og å rapportere forskingsresultat i ulike format. Emnet er ei øving i vitskapleg skriving, til å samarbeide om å skrive og presentere forsking, og i å gi (og få) tilbakemelding på skriftlege arbeid.

Emnet vil dekke formelle sjangerkrav, inkludert tekststruktur, språk, tabellar og figurar, siteringar, etc., samt praktiske tips for å komme i gang med skrivinga. Studentane vil også vurdere skriftleg handverk i publiserte artiklar, og skrive og presentere i ulike format. Vi vil drøfte etiske utfordringar i vitskap og forskning og kva det er å være ein forskar.

Læringsutbyte

Etter å ha tatt dette emnet skal studentane vere i stand til å

- skrive alle delar (IMRaD) av ei masteroppgåve

- skrive eit tema inn i ein vitskapleg kontekst, med kritisk bruk av kjernelitteratur

- presentere eit forskingsprosjekt i samarbeid med andre, i ulike format.

- presentere dresultat og data og skrive dei inn i ein tekst

- skrive klare akademiske tekstar med flyt og stil.

Krav til forkunnskapar

Bachelor i biologi eller tilsvarande. Det er eit krav for opptak til emnet at du er tatt opp til masterprogram ved Institutt for biovitenskap.

Tilrådde forkunnskapar

STAT101

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Feltforsøk, rapport og presentasjoner. Obligatoriske aktiviteter gyldige i 1 semester.

Vurderingsformer

Mappevurdering.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Mappeevaluering - kun eksamen i undervisingssemester.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no