Hjem
Utdanning
Masteremne

Akademisk skriving

  • Studiepoeng5
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeBIO300A
  • Talet på semester1
  • SpråkEngelsk
  • Ressursar

Undervisningssemester

Haust.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Frist for å melde seg til undervising i emnet er torsdag i veke 33 for haustsemesteret. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag veka etter fristen.

Emnet har avgrensa tal plassar, og studentar på Master i biologi, retning Marinbiologi, vil bli prioriterte.

Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Mål og innhald

Emnet tek sikte på å gje studentane den kunnskapen som trengs for å skrive ei masteroppgåve og ein vitskapleg artikkel, og å tolke data og rapportere desse i skriftlege og munnlege format. Emnet er ein introduksjon til vitskapleg skriving, til å samarbeide om å skrive og presentere ein rapport, og til å gi (og få) tilbakemelding til skriftlege arbeid.

Emnet inneheld to modular:
Modul 1: Eit gruppeprosjekt fram mot ein vitskapleg rapport og presentasjon med fokus på material, metode og resultat.
Modul 2: Eit individuelt skriveprosjekt med fokus på introduksjon og diskusjon, og fagfellevurdering.

Emnet vil dekke formelle sjangerkrav, inkludert tekststruktur, språk, tabellar og figurar, siteringar, etc., samt praktiske tips. Studentane vil også få praktisk erfaring gjennom å vurdere skriftleg handverk i publiserte artikler, og gjennom å presentere sine funn munnleg i ulike format, og drøfte etiske utfordringar i forskninga og rollen som forskar.

Læringsutbyte

Etter å ha tatt dette emnet skal studentane vere i stand til å

- skrive om alle delar (IMRaD) av ei masteroppgåve

- plassere konkrete tema inn i ein vitskapleg kontekst, med kritisk bruk av kjernelitteratur

- skrive om og presentere eit forskingsprosjekt i form av ein vitskapleg artikkel

- presentere data i figurar og trekke fornuftige konklusjonar ut frå desse

- drøfte eigne resultat i lys av tidlegare funn og studier

Krav til forkunnskapar

Bachelor i biologi eller tilsvarande. Det er eit krav for opptak til emnet at du er tatt opp til masterprogram ved Institutt for biovitenskap.

Tilrådde forkunnskapar

STAT101

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Feltforsøk, rapport og presentasjoner. Obligatoriske aktiviteter gyldige i 1 semester.

Vurderingsformer

Mappevurdering.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Mappeevaluering - kun eksamen i undervisingssemester.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no