Hjem

Utdanning

Masteremne

Biologisk dataanalyse og forsøksoppsett

  • Studiepoeng5
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeBIO300A
  • Talet på semester1
  • SpråkEngelsk
  • Ressursar

Undervisningssemester

Haust.

Frist for å melde seg til undervising i emnet er torsdag i veke 33 for haustsemesteret. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag veka etter fristen.

Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Mål og innhald

Emnet tek sikte på å gje studentane den kunnskapen som trengs for å planleggje ein grunnleggjande vitskapleg studie, utføre relevante statistiske analyser, tolke resultat og rapportere desse i skriftlege og munnlege format. Emnet er ein introduksjon til formulering av hypotesar, utforming av forskingsprosjekt og vitskapeig skriving. Studentane vil få erfaring med vitskapleg rapportering ved å halde oversikt over metodar og resultat basert på eigne datasett for feltprosjekt.

Emnet inneheld to modular:

  • Modul 1: Prosjektrapport og presentasjon
  • Modul 2: Etikk, vitskapleg skriving og munnleg presentasjon, kritisk lesing

Forelesingane vil dekke formelle sjangerkrav, inkludert tekststruktur, språk, tabellar og figurar, siteringar, etc., samt praktiske tips. Studentane vil også få praktisk erfaring gjennom å vurdere skriftleg handverk i publiserte artikler, og gjennom å presentere sine funn munnleg i ulike format. Etiske utfordringar i forskninga og rollen som forskar vil bli behandla i gruppediskusjonar.

Læringsutbyte

Modul 1:
I denne modulen skal studentane få førstehands praktisk erfaring med alle fasar av eit forskingsprosjekt, frå planleggjing og innsamling/prøvetaking gjennom feltarbeid, dataanalyse, statistikk, rapportskriving og kommunikasjon med relevante målgrupper gjennom rapportar og presentasjonar.

Etter å ha gjennomført denne modulen skal studentane kunne planleggje og gjennomføre alle fasar av sitt eige forskningsprosjekt på masterprogrammet.

Module 2:
In this module, the students will be introduced to the basics of writing scientific theses and articles, and of giving oral presentations of research results. The lectures will cover formal genre requirements including text structure, language, tables and figures, citations etc., as well as practical tips. The students will also be given practical experience through evaluating the writing handicraft in published articles, and through presenting their findings orally. Ethical challenges of doing science and being a scientist will be addressed in group discussions.

After having completed this module the students should be able to write up their own research projects in a thesis or article format, and they should be able to present their research results effectively in an oral presentation.

Krav til forkunnskapar

Bachelor i biologi eller tilsvarande. Det er eit krav for opptak til emnet at du er tatt opp til masterprogram ved Institutt for biovitenskap.

Tilrådde forkunnskapar

STAT101

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Feltforsøk, rapport og presentasjoner. Obligatoriske aktiviteter gyldige i 1 semester.

Vurderingsformer

Mappevurdering.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Mappeevaluering - kun eksamen i undervisingssemester.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no