Hjem
Studentsider
Masteremne

Akademisk skriving

  • Studiepoeng5
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeBIO300A
  • Talet på semester1
  • SpråkEngelsk
  • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

5

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust.

Emnet har eit avgrensa tal på plassar og inngår i undervisningsopptaket ved MN-fakultetet. Fristen for å melde seg til undervisning i emnet er onsdag i veke 33. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast måndag i veka etter fristen.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesing/orienteringsmøtet, og du kan risikere å miste plassen om du ikkje møter. Dersom du ikkje kan møte på første forelesing/orienteringsmøtet må du kontakte studieseksjonen på e-post: studie.bio@uib.no. Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen under «Ressursar» øvst til høgre eller på Mitt UiB.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet tek sikte på å gje studentane den kunnskapen som trengs for å skrive ei masteroppgåve og ein vitskapleg artikkel, med vekt på IMRaD-formatet. Emnet har praktiske øvingar i vitskapleg skriving, å samarbeide om å skrive og presentere forskingsresultat, og i å gi (og få) tilbakemelding på skriftlege arbeid (peer review). 

Emnet vil dekke delene i ein IMRaD artikkel, inkludert tekststruktur, språk, siteringar, etc., samt akademisk skriving og samskriving, produksjon av figurar, innsamling av data, etikken i akdemisk skriving og praktisk bibliotekstrening. Studentane skriv ein IMRaD-artikkel dels i ei gruppe og dels som ei individuell oppgåve. 

Læringsutbyte

Etter å ha tatt dette emnet skal studentane vere i stand til å

- skrive ei masteroppgåve i IMRaD-formatet

- stille eit forskingsspørsmål, formulere ei hypotese, samle relevante data og lage figurar

- skrive ein vitskapleg tekst med flyt og stil, med kritisk bruk av kjernelitteratur

- presentere eit forskingsprosjekt i ulike format

- arbeide med andre for å forbetre eit tekstutkast

Krav til forkunnskapar

Bachelor i biologi eller tilsvarande. Det er eit krav for opptak til emnet at du er tatt opp til masterprogram ved Institutt for biovitenskap.

Tilrådde forkunnskapar

STAT101

Studiepoengsreduksjon

BIO300: 5 studiepoeng

Krav til studierett

For opptak til emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet eller ph.d.-utdanninga og at du oppfyller forkunnskapskrava.

Arbeids- og undervisningsformer

.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Datainnsamling, rapport og presentasjonar. Obligatoriske aktivitetar gyldige i 1 semester.

Vurderingsformer

Mappevurdering.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått-

Vurderingssemester

Mappeevaluering - kun eksamen i undervisingssemester.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved institutt for biovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon