Hjem
Studentsider
Masteremne

Akademisk skriving

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

5

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Frist for å melde seg til undervising i emnet er torsdag i veke 33 for haustsemesteret. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag veka etter fristen.

Emnet har avgrensa tal plassar, og studentar på Master i biologi, retning Marinbiologi, vil bli prioriterte.

Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Det er obligatorisk oppmøte på første førelesning.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet tek sikte på å gje studentane den kunnskapen som trengs for å skrive ei masteroppgåve og ein vitskapleg artikkel, med vekt på IMRaD-formatet. Emnet har praktiske øvingar i vitskapleg skriving, å samarbeide om å skrive og presentere forskingsresultat, og i å gi (og få) tilbakemelding på skriftlege arbeid (peer review). 

Emnet vil dekke delene i ein IMRaD artikkel, inkludert tekststruktur, språk, siteringar, etc., samt akademisk skriving og samskriving, produksjon av figurar, innsamling av data, etikken i akdemisk skriving og praktisk bibliotekstrening. Studentane skriv ein IMRaD-artikkel dels i ei gruppe og dels som ei individuell oppgåve. 

Læringsutbyte

Etter å ha tatt dette emnet skal studentane vere i stand til å

- skrive ei masteroppgåve i IMRaD-formatet

- stille eit forskingsspørsmål, formulere ei hypotese, samle relevante data og lage figurar

- skrive ein vitskapleg tekst med flyt og stil, med kritisk bruk av kjernelitteratur

- presentere eit forskingsprosjekt i ulike format

- arbeide med andre for å forbetre eit tekstutkast

Krav til forkunnskapar

Bachelor i biologi eller tilsvarande. Det er eit krav for opptak til emnet at du er tatt opp til masterprogram ved Institutt for biovitenskap.

Tilrådde forkunnskapar

STAT101

Studiepoengsreduksjon

BIO300: 5 studiepoeng

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Arbeids- og undervisningsformer

.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Datainnsamling, rapport og presentasjonar. Obligatoriske aktivitetar gyldige i 1 semester.

Vurderingsformer

Mappevurdering.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått-

Vurderingssemester

Mappeevaluering - kun eksamen i undervisingssemester.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved institutt for biovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon