Hjem
Studentsider
Masteremne

Biostatistikk

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Frist for å melde seg til undervising i emnet er torsdag i veke 33 for haustsemesteret. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag veka etter fristen.

Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Emnet har avgrensa tal plassar, og studentar på Master i biologi vil bli prioriterte.

Det er obligatorisk oppmøte på første førelesning.

Mål og innhald

Emnet gir en praktisk innføring i statistisk modellering og grafisk framstilling av data gjennom bruk av det statistiske programmeringsmiljøet R. Hovedfokus er på univariate modeller, men det gis også en enkel oversikt over ordinasjon. Emnet gir kunnskap om når og hvordan man anvender ulike statistiske modeller avhengig av type design og type data.

Læringsutbyte

Etter kurset skal studentene:

 • Ha praktiske ferdigheter i statistisk modellering, modellseleksjon og hypotesetesting.
 • Vite når og hvordan man anvenderlineære modeller (lm), lineære blandet effekt modeller (lme), generaliserte lineære modeller (glm) og generaliserte lineære blandet effekt modeller (glmm), overlevelsesanalyse, samt ha en enkel oversikt over ordinasjonsmodeller.
 • Skal kunne lage en grafisk framstilling av resultater hvor idealet er åbåde kunne se rådata og hvordan en valgtstatistisk modell passer til disse.
 • Skal vite hvorfor p-verdier må vurderes i sammenheng medeffekt-størrelser.
 • Skal kunne beherske programmeringsspråket R.

Krav til forkunnskapar

Bachelor i biologi eller tilsvarende. Det er eit krav for opptak til emnet at du er tatt opp til masterprogram ved Institutt for biovitenskap.

Tilrådde forkunnskapar

STAT101 Elementær statistikk, BIO300A Akademisk skriving (kan takast parallelt med BIO300B).

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Arbeids- og undervisningsformer

 • 20 timar med forelesingar (teori).
 • 12 timar i datalab (praktiske øvingar).

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Oppmøte på forelesingar.
 • Datalabøvingar.

Godkjend obligatorisk undervisningsaktivitet er gyldig i 4 semester, inkludert semesteret aktiviteten vart avlagt i. Obligatorisk undervisningsaktivitet må vere godkjend for å kunne ta eksamen.

Vurderingsformer

Skriftleg digital eksamen, utgjer 100% av karakter.

Karakterskala

A-F, der A er den beste karakteren, og F er stryk.

Vurderingssemester

Haust. I semester utan undervisning blir eksamen arrangert tidleg i semesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  23.11.2021, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  09.11.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen