Hjem
Studentsider
Masteremne

Marin flora

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Frist for å melde seg til undervising i emnet er onsdag i veke 2 for vårsemesteret. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag veka etter fristen.

Emnet har avgrensa tal plassar, og studentar på Master i biologi, retning Marinbiologi, vil bli prioriterte.

Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Mål og innhald

Gjennomgang av norske marine planktoniske og bentiske alger og arters leveområder. Kurset omfatter forelesninger, laboratorieundervisning og feltarbeid. Feltarbeidet vil hovedsakelig foregå på Universitet i Bergen sin marinbiologiske stasjon (Espegrend).

Læringsutbyte

- Kunne beskrive og navngi vanlige norske planktonalger og bentosalger som er gjennomgått på kurset, vite hvilke leveområder disse er knyttet til, og hvilke systematiske hovedgrupper artene tilhører.

- Få et grunnlag for artskunnskap for videre studier i akvatiske fag, og for framtidig yrke innen undervisning og forvaltning.

- Få grunnleggende kjennskap til innsamlingsmetodikk for forskning og forvaltnng.

Krav til forkunnskapar

Obligatoriske emner i bachelorgraden i biologi/berekraftig havbruk.

Tilrådde forkunnskapar

BIO101, BIO102

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

  • Deltaking på alle forelesingar, lab og feltarbeid.

Godkjende obligatoriske aktiviteter er gyldige i 6 semester, inkludert semesteret aktivitetane vart avlagte i. Alle obligatoriske aktivitetar må bli godkjende for at studenten skal kunne ta eksamen.

Studentens egenandel: Deltaking på felt- og toktaktivitet

Studenter på emner som reiser på felt- og toktaktiviteter med overnatting skal selv dekke utgifter til mat og drikke under oppholdet. Av hensyn til regler og krav for håndtering av mat og hygiene må vi kjøpe mat på/fra de ulike overnattingsstedene, og en kan ikke ta med egen mat. Institutt for biovitenskap står derfor for bestilling av mat for alle. Studenter betaler en egenandel på kr. 100,- per døgn for dette.

Institutt for biovitenskap dekker utgifter knyttet til felles transport (buss) og losji, samt kostnader til mat utover kr. 100,- per døgn. Studenter som kjører egen bil må melde ifra til Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap på studie@bio.uib.no senest 10 dager før avreise, og oppgi navn på sjåfør og ev. passasjerer. Instituttet dekker ikke utgifter knyttet til privat transport.

Vurderingsformer

Muntlig eksamen

Fagleg overlapp

MAR211/BIO211; 10 stp

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon