Hjem
Studentsider
Masteremne

Havforsking

 • Studiepoeng20
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeBIO325
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Frist for å melde seg til undervising i emnet er torsdag i veke 33 for haustsemesteret. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag veka etter fristen.

Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Det er obligatorisk oppmøte på første førelesning.

Undervisningsstad

Bergen og ombord på forskningsfartøy.

Mål og innhald

Dette er eit breitt kurs i moderne havforsking, med hovudvekt på fiskeri- og marinbiologiske metodar. Kurset inneheld modular med faunistikk og strandsoneøkologi, tokt med forskingsfartøy, teori og observasjonsmetodikk i felt, og opplæring i i toking av modellar og analyse av feltdata.

Den teoretiske modulen gir ei innføring i biologisk oseanografi, grunnlaget for produksjon i havet og intoduksjon til utvalde marine økosystem og modellar.

I dei praktiske bolkane vil feltkurs med forskingsfartøy i Nordsjøen og i fjordane på Vestlandet, samt feltstudiar i kystområde, gi innføring i planlegging av forskingsprosjekt og innsikt i levevis og økologi til dei viktigaste artane. Prøvetaking og opparbeiding av marine feltdata, samt data-analyse og modellering, vil gi opplæring i sentrale forskingsmetodar for studiar av mengdemåling og observasjon av marine artar. Innan feltdesign vil det bli gjennomgått ulike teknikkar, føremål og døme på innsamling av marine data og akustisk observasjonsmetodikk, samt styrke og svakheiter til desse.

Feltdesign inkluderer måtar å samle inn typiske havforskings- og miljødata: survey, akustikk, tidsseriar, ROV, i tillegg til prosess- og kartleggingsstudiar. Koplinga mellom survey og akustikk inngår også i emnet.

Sjå video med studentar som fortel om korleis dei opplevde forskningstoktet i BIO325 Havforsking.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten kunne/ha fylgjande læringsutbyte:

 • forstå modellverktøy for å studere drivkreftene for produksjon i havet
 • forstå korleis fysiske og kjemiske prosessar og romlege strukturar påverkar biologiske interaksjonar og utbreiing av organismar
 • ha kunnskap om utvelde habitat og oppvekstområde for marine organismar og ha oversikt over økologi og organismar nær kysten og i havet
 • kunne bruke bestemmingslitteratur til å identifisere vanlege norske marine evertebrater og fisk
 • ha basal kjennskap til biosystematisk metodikk
 • kunne planlegge og gjennomføre feltarbeid med utgangspunkt i forskingsspørsmål
 • ha grunnleggjande kjennskap til dei vanlegaste metodane for innsamling av feltdata innan moderne havforsking
 • kunne forklare og vurdere prinsippa bak dei ulike metodane for innsamling og opparbeiding av feltdata , samt styrkar og svakheiter ved desse
 • kunne opparbeide, registrere, bearbeide, grafisk framstille, analysere statistisk innsamla feltdata og tolke resultat
 • kunne kommunisere vitskaplege funn frå feltstudiar med presentasjonar og skriving av vitskapleg artikkel
 • ha kjennskap til grunnleggjande effektar av fiskeri og hausting av marine biologiske ressursar
 • forstå og vurdere uvisse i estimat, innsamling av data og modellar og kva dette betyr for rådgjeving
 • ha lært å arbeide og fungere i team om bord i forskingsskip og gjennomføre feltarbeid på ein trygg måte

Krav til forkunnskapar

Bachelor i biologi

Tilrådde forkunnskapar

Bachelor i biologi, samt grunnkurs i matematikk og statistikk og kjennskap til bruk av rekneark av type Excel, og statistikkprogram av type R eller liknande. Dei obligatoriske emna BIO300A Akademisk skriving og BIO300B Biostatistikk vert undervist og må fylgjast same semester (haust). Forkunnskapar i oseanografi og i marin samfunnsøkologi (for eks. BIO212) er ein fordel.

Krav til studierett

Emnet er kun ope for studentar på Masterprogrammet i biologi, spesialisering Marinbiologi og Fiskeribiologi og forvalting.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Omfang av arbeid tilsvarar om lag 540 arbeidstimar for studentane.

Teoretisk bolk: Førelesningar og gruppeøvingar startar veke 33 og føregår ut veke 47.

Praktiske modular som inngår i mappevurderinga:

1. Marin fauna: feltundervisning 2 veker på biologisk stasjon i august, med litt tid i liten forskingsbåt

2. Innføring i marine feltmetoder: feltkurs på forskingsfarty i september/oktober - 1 veke prosess-studier i ein fjord og 1 veke på havtokt (tokta går over 2 veker 14- 28 september med undervisning og mappearbeid før og etter).

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er obligatoriske innleveringar, deltaking på tokt og feltarbeid.

Deltakelse (Forelesninger, lab-/feltkurs). Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i 6 semestre.

Samla eigenandel: Deltaking på feltstasjon. og forskingstokt: kr 1500.

Deltakelse i felt- og toktaktiviteter

Studenter på emner som reiser på felt- og toktaktiviteter med overnatting skal selv dekke utgifter til mat og drikke under oppholdet. Av hensyn til regler og krav for håndtering av mat og hygiene må vi kjøpe mat på/fra de ulike overnattingsstedene, og en kan ikke ta med egen mat. Institutt for biovitenskap står derfor for bestilling av mat for alle. Studenter betaler en sum på kroner 100,- per døgn for dette.

Institutt for biovitenskap dekker utgifter knyttet til felles transport (buss) og losji, samt kostnader til mat utover kr 100,- per døgn. Studenter som kjører egen bil må melde ifra til Institutt for biovitenskap på studie@bio.uib.no senest 10 dager før avreise, hvem som kjører og hvem de evt har med seg i bilen. Institutt for biovitenskap dekker ikke utgifter knyttet til privat transport.

Vurderingsformer

Mappeevaluering og godkjende obligatoriske rapportar/journalar

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

Fullt overlapp med BIO309B (5 sp), BIO310 (5 sp), BIO240 (10 sp).

Vurderingssemester

Haust

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no