Hjem
Utdanning
Masteremne

Fiskeriforvaltning

  • Studiepoeng5
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeBIO331
  • Talet på semester1
  • SpråkEngelsk
  • Ressursar

Undervisningssemester

Vår.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Frist for å melde seg til undervising i emnet er torsdag i veke 2 for vårsemesteret. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag veka etter fristen.

Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Mål og innhald

I forelesningene vil en gi en oversikt over verdens fiskerier, belyse og diskutere mål og prinsipper for fiskeriforvaltning, retningslinjer for ansvarlig fiske, nasjonal og internasjonal forvaltning slik den praktiseres i dag og systemer for biologisk rådgivning til forvaltningsorganer.

Læringsutbyte

Gi generell forståelse av fiskeriforvaltningsproblematikk av relevans for ressursbiologe og andre som er involvert i vitskapleg råd eller som "stakeholders":

- Forstå dei mange mål som påverkar fiskeriforvalting (dei breie mål skissert i internasjonale avtalar og erklæringar, idealistiske mål, operative målsettingar)

- Usikkerhet og måtar å handtere det

- Rollen viskaplege råd har i fiskeriforvalting

- Forvaltingsstrategiar og verktøy for å oppnå ønskelege resultat

- Fiskeriforvalting i Europa

- Dei store trendene i nåtidas fiskeriforvalting

Krav til forkunnskapar

Obligatoriske deler av bachelor i biologi/bærekraftig havbruk

Tilrådde forkunnskapar

BIO240 eller BIO325

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Praktiske øvelser

Vurderingsformer

Muntlig eksamen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

MAR331; 10 stp

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no