Hjem
Utdanning
Masteremne

Fangst og bestandsovervaking

  • Studiepoeng5
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeBIO336
  • Talet på semester1
  • SpråkEngelsk
  • Ressursar

Undervisningssemester

Vår.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Frist for å melde seg til undervising i emnet er torsdag i veke 2 for vårsemesteret. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag veka etter fristen.

Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Mål og innhald

Målet er å gi en grunnleggende innføring i kravene for et ressurs- og miljøvennlig fiske, samt hvordan vi overvåker fiskebestander ved hjelp av fangsbaserte metoder. FAO's klassifiseringssystem av fiskeredskaper vil bli beskrevet. Videre vil en gjennomgå fiskeredskapenes konstruksjon og virkemåte og de ulike fangstmedtodenes biologiske forutsetninger. Det vil bli lagt spesiell vekt på å belyse betydningen av fiskens atferd og reaksjon på redskapsstimuli for fangsteffektivitet og selektivitet. Seleksjonsinnretninger i ulike fiskeredskaper samt metoder for å beregne seleksjon vil bli presentert. Emnet vil også behandle metoder for å overvåke bestandstilstand og med hovedvekt på tallrikhet og størrelsesfordeling ved hjelp av fangsmetoder. Det vil også bli tatt opp prinsipper for å benytte sampling design i forbindelse med survey.I tillegg til forelesningene vil det bli gjennomført et besøk på en redskapsbedrift.

Læringsutbyte

- Kunnskap om hvordan fiske kan påvirke ressurser og miljø

- Kunnskap om de viktigste fiskemetodene/fiskeredskapene som benyttes globalt

- Kunne beskrive hvordan fiskeredskaper som garn, line, trål og not er konstruert

- Ha en grunnleggende kunnskap om atferden til fisk overfor redskaper som garn, line og trål - og hvordan atferden og omgivelsesfaktorer kan påvirke fangstresultatet

- Kunnskap om hvilke redskapsparametre som påvirker effektiviteten og arts- og størrelsesseleksjon til redskaper som garn, line og trål

- Beherske metoder for å kvanitifisere maskeseleksjon i garn og trål

Krav til forkunnskapar

Obligatoriske deler av bachelor i biologi/bærekraftig havbruk

Tilrådde forkunnskapar

BIO240 eller BIO325, BIO280.

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Regneøvelser. Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldig i 6 semestre.

Vurderingsformer

Muntlig eksamen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

MAR330; 5 stp

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no