Hjem
Studentsider
Masteremne

Økosystem- og fiskerimodellar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Frist for å melde seg til undervising i emnet er torsdag i veke 2 for vårsemesteret. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag veka etter fristen.

Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Det er obligatorisk oppmøte på første førelesning.

Mål og innhald

Målet er å gi en basal innføring i prinsippene for å modellere økosystem og naturlig populasjoner, med vekt på forvaltningsrelaterte problemstillinger. En vil gjennomgå de viktigste populasjonsdynamiske prosesser som vekst, dødelighet og rekruttering, samt hvordan disse gjensidig påvirker samlevende arter i økosystem. De matematiske beskrivelser (modeller) og praktiske metoder for å tilpasse disse modeller til observasjoner (parameterestimering) vil bli innført og drøftet. Videre vil de vanligste fiskerimodeller for bestands- og utbytteberegninger og forutsetningene for å bruke disse bli gjennomgått. En vil vektlegge en praktisk tilnærming til faget ved hjelp avdatabaserte regneøvelser og simuleringer, samt vise hvorledes modellene blir brukt i forvaltningsmessig sammenheng.

Læringsutbyte

Det vil bli gitt en introduksjon i populasjonsdynamikk, bestandsberegning og høsting av fornybare ressurser ut ifra fiskeribiologiske forvaltningsmodeller, samt metoder for parameterestimering.

Krav til forkunnskapar

Obligatoriske emne i Bachelor i biologi eller Bachelor i berekraftig havbruk (utgått studieprogram).

Tilrådde forkunnskapar

BIO325 Havforsking (20 sp) eller MAR230/BIO240 (utgåtte emne).

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

  • Rekneøvingar og andre oppgåver

Godkjende obligatoriske aktivitetar er gyldige i 3 semester, inkludert semesteret aktivitetane vart avlagte i. Alle obligatoriske aktivitetar må bli godkjende for at studenten skal kunne ta eksamen.

Vurderingsformer

  • Munnleg eksamen, som utgjer 80% av total karakter.
  • Oppgåver, som utgjer 20% av total karakter.

Grunna tiltaka mot spreiing av SARS-CoV-2 er UiB stengd for undervising og gjennomføring av campus-eksamen. Våren 2020 er det følgande endringar i vurdering i emnet:

  • Karakterskala bestått/ikkje bestått i staden for A-F

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

MAR339 (utgått emne), 10 sp overlapp.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon