Hjem
Studentsider
Masteremne

Høgfjellsøkologi

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust, annakvart år (oddetalsår).

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

 Frist for å melde seg til undervising i emnet er onsdag i veke 33 for haustsemesteret. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag veka etter fristen.

Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Det er obligatorisk oppmøte på første førelesning.

Mål og innhald

Det overordnede målet med kurset er å gi viderekommende biologistudenter en innføring i det som kjennetegner livet i høyfjellet. Dette blir presentert gjennom forelesninger, praktiske demonstrasjoner og gruppearbeid på feltkurs på Finse Forskningsstasjon.

Læringsutbyte

Etter å ha gjennomført kurset skal deltakerne ha:

Kunnskaper

  • Grundig innføring om hva som karakteriserer subalpine og alpine områder
  • Ha kunnskap om hvordan ulike organismer har tilpasset seg et liv på høyfjellet
  • Hva som påvirker biodiversitet og samfunnsstruktur under ekstreme forhold
  • Hvilke faktorer som påvirker organismers livssyklus, fluktuasjoner/sykler samt interaksjoner mellom ulike organismer
  • Kunnskaper om hvilke dyr og planter som dominerer i høyfjellet

Ferdigheter

  • Gjøre økologiske studier som feltforsøk, gå transekter og annen datainnsamling
  • Tilegne kunnskap fra vitenskapelige artikler og presentere essensen samt diskutere dette med andre
  • Identifisere utvalgte dyr og planter som er typiske for subalpine og alpine strøk i både terrestre og limniske biotoper

Generell kompetanse

  • Hva som kjennetegner livet i alpine områder og hvordan dette skiller seg fra lavlandet
  • Hvordan organismer tilpasser seg ekstreme forhold

Krav til forkunnskapar

Bachelor i biologi eller tilsvarende

Tilrådde forkunnskapar

BIO201

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Feltkurs, forelesninger og informasjonsmøte i forkant av feltkurs. Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldig i 6 semestre.

Feltkurset er satt opp 2-7 September 2019 på Finse Feltstasjon..

Deltakelse i feltaktiviteter

Studenter på emner som reiser på feltaktiviteter med overnatting skal selv dekke utgifter til mat og drikke under oppholdet. Av hensyn til regler og krav for håndtering av mat og hygiene må vi kjøpe mat fra de ulike overnattingsstedene, og kan ikke ta med egen mat. Institutt for biologi står derfor for bestilling av mat for alle. Studenter betaler en sum på kroner 100,- per døgn for dette.

Institutt for biologi dekker utgifter knyttet til transport og losji, og kostnader til mat utover kr 100,- per døgn.

Vurderingsformer

Muntlig eksamen.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon