Hjem
Studentsider
Masteremne

Bestandsovervaking og ansvarleg hausting

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeBIO356
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår.

Oppmøte på orienteringsmøtet/første forelesing er obligatorisk. Dersom du ikkje møter risikerer du å miste plassen din. Dersom du ikkje har moglegheit til å møte av ein god grunn, kontakt Studieseksjonen (studie@bio.uib.no).

Tidspunkt for orienteringsmøtet/første forelesing finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Dette emnet har eit avgrensa tal på plassar og er del av undervsiningsopptaket.Les meir her. www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket 

 Frist for å melde seg til undervising i emnet er onsdag i veke 33 for haustsemesteret. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag veka etter fristen.

Det er obligatorisk oppmøte på første førelesning.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Målet er å gi en grunnleggende innføring i hvordan vi overvåker fiskebestander, både ved bruk av fiskeriavhengige og fiskeriuavhengige metoder. Det vil bli lagt spesiell vekt på å gi studentene en grundig forståelse for hvordan akustiske og fangstbaserte fiskeriuavhengige metoder anvendes for å understøtte bærekraftige fiskerier.

Aldersstrukturerte evalueringsmodeller (assessment models) er et viktig faglig fundament for forsvarlig høsting, og kurset vil gi en oversikt over surveydesign og metoder som produserer indekser per alder i akustikk -og tråltokt. FAO's klassifiseringssystem av fiskeredskaper, samt kravene for et bærekraftig ressurs- og miljøvennlig fiske, vil bli beskrevet. En vil gjennomgå fiskeredskapenes konstruksjon og virkemåte samt de ulike fangstmetodenes biologiske forutsetninger. Det vil bli lagt vekt på å belyse betydningen av fiskens atferd og reaksjon på redskapsstimuli for fangsteffektivitet og selektivitet. Seleksjonsinnretninger i ulike fiskeredskaper samt metoder for å beregne seleksjon vil bli presentert.

Forelesningene vil også gi en innføring i fysiske og biologiske prinsipper for hydroakustisk deteksjon og måling av marine organismer, med hovedvekt på mengdeestimering av plankton og fisk. Videre vil funksjon og betjening av vitenskapelig ekkolodd, ekkointegrator og sonar bli gjennomgått med praktiske øvelser. Emnet vil avslutningsvis gi en introduksjon av teknologiske nyvinninger innen hydroakustikk, fangstredskaper og optiske verktøy, og hvordan disse gir nye muligheter for å observere og forstå et økosystem i endring.

Resultatene fra prosjektarbeidene skal presenteres muntlig og skriftlig.

Studentar i Masterprogrammet i biologi, spesialsering Fiskeribiologi og forvalting (obligatorisk emne) og spesialsering Marinbiologi (valemne), blir prioriterte.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

 • En student som har fullført emnet kan:
 • Forklare hovedprinsipper for overvåking av høstede bestander (fiskeri-avhengige og -uavhengige metoder)
 • Gjøre rede for statistiske fordeler og begrensninger i ulike typer sampling design (transekt vs tilfeldig)
 • Gjøre rede for hovedtrekkene i undervannsakustikk og de akustiske tilbakespredningsegenskapene til fisk og andre akvatiske organismer
 • Beskrive forutsetningene for ekkotelling og ekkointegrering
 • Gjøre rede for de viktigste feilkilder og begrensninger i akustiske survey
 • Beskrive karakteristiske oppbygninger, egenskaper og virkemåter av ulike fiskeredskapstype som benyttes globalt, og hvordan bruken av disse innvirker på organismene og deres omgivende miljø
 • Gjøre rede for hvordan atferd til fisk påvirkes av ulike redskapstyper, og hvordan omgivelsesfaktorer kan påvirke atferden og fangstresultatet
 • Forklare hvilke redskapsparametere som påvirker effektiviteten og arts- og størrelsesseleksjonen til ulike redskapstyper

Ferdigheiter

Etter gjennomføring av emnet kan en student:

 • Utforme et vitenskapelig basert surveydesign
 • Sammenstille surveydata til beregning av indekser per alder i akustikk - og tråltokt
 • Identifisere og beregne målstyrke av enkeltindivider fra akustiske målinger og instrumenter
 • Foreta akustisk mengdeestimering av ulike arter i et område basert på ekkointegrering
 • Bruke data fra akustiske målinger og instrumenter til beregning av posisjon, svømmehastighet og -retning av enkeltmål
 • Beherske metoder for kvantifisering av seleksjon i garn og trål

Generell kompetanse

En student som har fullført emnet kan:

 • Formidle fagstoff muntlig og skriftlig
 • Finne, sammenstille og evaluere fiskerirelevant faglitteratur
 • Forstå og diskutere relevans av fiskeri i samfunnet

Krav til forkunnskapar

BIO325 Havforskning eller tilsvarande emne.

Tilrådde forkunnskapar

BIO280 Fiskebiologi I - Systematikk og anatomi eller tilsvarande emne.

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanning ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet. https://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesning: 2 timer i uken i 12 uker.
 • Regneøvelser/seminar: 6 timer i uken i 4 uker.
 • Ekskursjon til redskapsprodusent/tokt: 2 dager.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Obligatorisk oppmøte på regneøvelser/seminar.

Godkjend obligatorisk aktivitet er gyldig i 4 påfølgjande semester etter godkjenninga.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformar:

 • Munnleg eksamen, utgjer 75 % av karakteren.
 • Obligatoriske oppgåver utgjer 25 % av karakteren.

Grunna tiltaka mot spreiing av SARS-CoV-2 er UiB stengd for undervising og gjennomføring av campus-eksamen. Våren 2020 er det følgande endringar i vurdering i emnet:

 • Karakterskala Bestått/Ikkje bestått i staden for A-F.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

5 SP overlapp med BIO336 Fangst og bestandsovervaking og 5 SP overlapp med BIO333 Akustiske metodar i fiskeri- og marinbiologi (utgåtte emne).

Vurderingssemester

Det er vurdering berre i semester med undervisning.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06 for haustsemesteret og 01.12 for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Kontakt

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no