Hjem
Studentsider
Masteremne

Metoder i biomedisinsk forskning

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Emnet har som mål å gje studenten ei teoretisk oversikt over metodar og teknologi som vert brukt i medisinsk grunnforsking, samt å gje studenten eksperimentell erfaring med nokre utvalde metodar i eit aktivt forskingsmiljø. Vidare gjev emnet studenten opplæring i litteratursøk og bruk av referansehandteringsprogram. Studenten vert også trena i korleis presentere problemstillingar og forskingsresultat på ein vitskapeleg måte. Emnet består av en teoretisk del (om lag 4 veker) fulgt av ein praktisk del med laboratoriearbeid (om lag 8 veker).

Læringsutbyte

Etter fullført BMED320 kan studenten:

Kunnskapar

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om biomedisinske metodar
 • har spesialisert teoretisk og metodologisk innsikt i eit utval metodar tileigna gjennom laboratorieprosjektet

Ferdigheiter

Kandidaten

 • kan greie ut om føremålstenleg bruk av ulike metodar med utgangspunkt i gitte cellebiologiske problemstillingar
 • kan kritisk vurdere eigne eksperimentelle resultat
 • kan til viss grad søkje og nyttiggjere seg av relevant vitskapeleg originallitteratur
 • har ei viss trening i produksjon av vitskapelege tekstar etter gjeldande etiske normer

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan skikke seg i arbeidsmiljøet på laboratoriet
 • kan planlegge og gjennomføre enkeltforsøk i tråd med gjeldande forskingsetiske normer
 • kan til en viss grad analysera og høva seg kritisk til ulike kjelder og nytte desse til å strukturere og formulere faglege resonnement i biomedisin

Tilrådde forkunnskapar

Generelle kunnskapar i molekylærbiologi og cellebiologi. Studentane må kjenne prinsippa for elementære molekylærbiologiske metodar og omgrep som til dømes: restriksjonsenzym, polyakrylamid gel-elektroforese, agarose gel-elektroforese, polymerase chain reaction (PCR), Western blotting og cDNA.

Krav til studierett

Studentar på masterprogrammet i biomedisin ved UiB

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Emnet går over 13-14 veker.

Emnet startar med obligatoriske førelesningar (om lag 4 veker) og fortset med obligatorisk laboratorieundervisning under rettleiing. Antal førelesingar per veke varierer (mellom 8 og 16). Under vekene med laboratoriearbeid vert det forventa normal arbeidsinnsats; om lag 40 timer i veka. Dette betyr at emnet vanskelig kan kombinerast med andre emne.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk oppmøte til undervisinga.

Vurderingsformer

Vurdering i emnet er todelt:

 1. Heimeeksamen etter avslutta teoriundervisning.
 2. Innlevering av skrifteleg semesteroppgåve etter utplassering på lab.

Dei to delane tel høvesvis 55 og 45 prosent av endeleg karakter. Du må bestå begge delane for å bestå emnet.

Karakterskala

A-F

Fagleg overlapp

HUCEL320 og HUIMM306.

Litteraturliste

"Molecular Biology of the Cell", Alberts et al., review-artiklar, originalartiklar og handouts.

Emneevaluering

Skriftleg evaluering ved bruk av elektronisk evalueringsverkty.

Kontakt

Institutt for biomedisin
med-ibm-studiesaker@uib.no

Emneansvarleg:
Inari Kursula, https://uib.no/personer/Inari.Kursula

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Semesteroppgåve og heimeeksamen (Ny eksamen)

  Trekkfrist
  01.02.2023
  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   01.02.2023, 09:00
   Innleveringsfrist
   13.02.2023, 10:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen