Hjem
Studentsider
Masteremne

Cellekommunikasjon og intracellulær signalering

  • Studiepoeng10
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeBMED330
  • Talet på semester1
  • SpråkEngelsk
  • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Kurset vil gje en gjennomgang av større signaleringshendingar i virveldyrceller, som startar på celleoverflata og endar opp i kjernen. Kurset skal gje studentane ein oversikt over cellene sine interaksjonar, og signaleringshendingar som følgje av desse interaksjonane. Vidare vil det verta drøfta på kva måte cellene reagerer på fysiologiske signal, slik som hormonar og nevrale signal.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten kunne:

Kunnskapar

  • Gjere greie for hovedtypar av cellekommunikasjoninkludert deisignalmolekyla (ligander/transmittere)sominngår ihovudtypane av cellekommunikasjon.
  • Gjere greie for intracellulære-og membranbundne reseptorar,og gi eksempel på slike reseptorar.
  • Gjere greie for sentrale cellulære signalveier i eukaryotiske celler.

Ferdigheiter og generell kompetanse

  • Demonstrere samanhengen mellom cellulære signalveier og medisinske fenomen ved hjelp av eksempel.

Krav til forkunnskapar

Biologi, molekylærbiologi eller tilsvarande på bachelornivå, helst avslutta med grad.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisningen går over ein periode på 4-5 veker, med 6-8 timar obligatoriske førelesingar kvar veke.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk oppmøte til undervisinga.

Vurderingsformer

4 timars digital skriftleg eksamen.

Karakterskala

A-F

Fagleg overlapp

HUCEL362

Litteraturliste

Pensum i emnet er basert på relevante kapittel i "Molecular of the Cell" (Alberts et al.). I tillegg vil pensum bli supplert med orginalartiklar.

Emneevaluering

Skriftleg evaluering ved bruk av elektronisk evalueringsverkty.

Kontakt

Institutt for biomedisin
studie.biomed@uib.no

Emneansvarleg:
Frode Selheim, http://uib.no/personer/Frode.Selheim