Hjem
Studentsider
Masteremne

Cellekommunikasjon og intracellulær signalering

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Kurset vil gje en gjennomgang av større signaleringshendingar i virveldyrceller, som startar på celleoverflata og endar opp i kjernen. Kurset skal gje studentane ein oversikt over cellene sine interaksjonar, og signaleringshendingar som følgje av desse interaksjonane. Vidare vil det verta drøfta på kva måte cellene reagerer på fysiologiske signal, slik som hormonar og nevrale signal.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten kunne:

Kunnskapar

 • Gjere greie for hovedtypar av cellekommunikasjon inkludert dei signalmolekyla (ligander/transmittere) som inngår i hovudtypane av cellekommunikasjon.
 • Gjere greie for intracellulære- og membranbundne reseptorar, og gi eksempel på slike reseptorar.
 • Gjere greie for sentrale cellulære signalveier i eukaryotiske celler.

Ferdigheiter og generell kompetanse

 • Demonstrere samanhengen mellom cellulære signalveier og medisinske fenomen ved hjelp av eksempel.

Krav til forkunnskapar

Biologi, molekylærbiologi eller tilsvarande på bachelornivå, helst avslutta med grad.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisningen går over ein periode på 4-5 veker, med 6-8 timar obligatoriske førelesingar kvar veke.

Ver merksam at førelesingane startar fyrste veka av januar. Emnet har difor tidleg påmelding. Kontakt studie.biomed@uib.no viss du som ekstern student vil melde deg opp.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk oppmøte til undervisinga.

Vurderingsformer

4 timars digital skriftleg eksamen.

Hjelpemiddel til eksamen

Enkel tospråkleg ordbok som må vere kontrollerbar, dvs. at det eine språket må vere engelsk eller et skandinavisk språk.

Karakterskala

A-F

Fagleg overlapp

HUCEL362

Emneevaluering

Skriftleg evaluering ved bruk av elektronisk evalueringsverkty.

Kontakt

Institutt for biomedisin
med-ibm-studiesaker@uib.no

Emneansvarleg:
James B. Lorens, https://www.uib.no/personer/James.B..Lorens

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  10.03.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  01.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Trekkfrist
  01.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen