Hjem
Studentsider
Masteremne

Tumorbiologi

  • Studiepoeng10
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeBMED331
  • Talet på semester1
  • SpråkEngelsk
  • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Gi kunnskap om grunnleggjande prosessar som fører til kreftutvikling, korleis kreftceller skil seg frå vanlege celler, korleis dei molekylære eigenskapane til kreftceller fører til overlevnad i kroppen, og dei molekylære og cellulære mekanismane i kreftbehandling.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten kunne:

Kunnskapar

  • Definere sentrale omgrep innan tumorbiologi.
  • Beskrive mekanismar som transformerer ei normal celle til ei kreftcelle.

Ferdigheiter og generell kompetanse

  • Forklare på kva måte vanleg kreftbehandling fungerer på cellulært/molekylært nivå, og kva som er årsaka til at effekten av terapien kan avta over tid.

Krav til forkunnskapar

Biologi, molekylærbiologi eller tilsvarande på bachelornivå, helst avslutta med grad.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Omkring 20 timar forelesing over ei periode på omlag 4 veker

Vurderingsformer

4 timars skriftleg eksamen.

Karakterskala

A-F

Fagleg overlapp

HUCEL370 (3 ECTS), HUCEL372 (7 ECTS)

Litteraturliste

Litteraturliste finn du på emnesida på uib.no. Lista vil vere klar innan 01.06. / 01.12. for det komande semesteret.

Emneevaluering

Skriftleg evaluering ved bruk av elektronisk evalueringsverkty.

Kontakt

Institutt for biomedisin
studie.biomed@uib.no

Emneansvarleg:
Nils Halberg, https://www.uib.no/personer/Nils.Halberg

Eksamensinformasjon