Hjem
Studentsider
Masteremne

Cellulær og molekylær nevrovitskap

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Innhaldet i emnet gjenspeilar mangfoldet og tverrfaglegheiten ein finn i nevrovitskap. Ei rekkje av seminarar og laboratoriedemonstrasjoner vil gje deltakaren innsyn i cellulær nevrofysiologi, nevrokjemi og molekylær nevrovitskap, og i tillegg gje eit oversyn over strukturen, funksjonen og dysfunksjonen til sentralnervesystemet.

Studentane vil få kunnskap om naudsynte intellektuelle verktøy for å kunne forstå og verdsette kompleksiteten ein finn i nervesystemet på eit molekylært og cellulært nivå.

Emnet er utforma som eit introduksjonskurs på masternivå. Det forventas at studentane har ei bachelorgrad i biologisk eller naturvitskapleg retning, men forkunnskapar i nevrovitskap er ikkje naudsynt.

Tema inkluderar: nevronar som eksitable celler, synaptisk overføring, neurotransmittersystemar, molekylær og cellulær føresetnad for åtferd, kjensle, minne og søvn, sansesystemar og funksjonell anatomi, og avbilding av nervesystemet.

Læringsutbyte

Etter fullført emne kan studenten:

Kunnskapar

 • Vise inngåande kunnskap om nervesystemets struktur og funksjon på celle og systemnivå
 • Identifisere og beskrive de molekylære og cellulære eigenskapar hos nevroner som gir opphav til deira evne til å kommunisere via elektriske og kjemiske signalar
 • Forstå dei viktigaste neurotransmittersystemar og reseptorar i nervesystemet
 • Kritisk vurdere vanlege metodar i nevrovitskap og forstå teorien bak desse teknikkane

 

Ferdigheiter

 

Utvikle hypotesar og kristisk analysera metodar og resultat innan nevrobiologi

 

Generell kompetanse

  

 • Tolke og diskutere funn relatert til vitskaplege eksperiment og litteratur innan nevrovitskap
 • Formidle og drøfte integrasjonen av molekylære, cellulære og biofysiske prosessar, som bidreg til at nevronar og nevrale systemar ansvarlege for oppførsel, kan fungere
 • Anvende teoriar om molekylær og cellulær nevrovitskap til eksperimentelle undersøkingar

Krav til forkunnskapar

Bachelorgrad i biologi, molekylærbiologi, biomedisin, fysiologi eller liknande.

Tilrådde forkunnskapar

Generelle kunnskapar innan molekylær- og cellebiologi og cellefysiologi. Generelle kunnskapar innan fysikk og kjemi.

Krav til studierett

Master i biomedisin. Andre masterstudentar eller utvekslingsstudentar som oppfyller forkunnskapskrava kan og få adgang til emnet.

Minimum antall studentar for at kurset skal gå er 4, maksimum antall er 15. Dersom fleire enn 15 studentar meld seg på vil studentar i biomedisin verte prioritert.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Omkring 32 timar seminar over ei periode på omkring 8-10 veker.

4 laboratoriedemonstrasjonar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk oppmøte på laboratoriedemonstrasjona. Labjournalen må vere godkjend for å ta eksamen.

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen

Karakterskala

A-F

Fagleg overlapp

MED3, OD2FYS, NUTRFYS, FARM280

Emneevaluering

Skriftleg evaluering ved bruk av elektronisk evalueringsverkty.

Kontakt

Institutt for biomedisin
studie.biomed@uib.no

Emneansvarleg:
Meg Veruki, https://www.uib.no/personer/Meg.Veruki

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  10.10.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  01.09.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen