Hjem
Studentsider
Masteremne

Sirkulasjonsfysiologi

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeBMED350
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Mål og innhald

Emnet har som mål å gi studentene en dypere forståelse av utvalgte deler av sirkulasjonsfysiologien og dens kompleksitet. Videre å gi en teoretisk oversikt over metoder som blir benyttet innen sirkulasjonsforskning samt gi studenten eksperimentell erfaring med noen utvalgte metoder. Studenten vil få erfaring i journalskriving, og trening i å presentere vitenskapelige artikler.

Læringsutbyte

En kandidat som har fullført BMED350 skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten:

 • har avansert kunnskap om struktur, kompleksitet og funksjon av utvalgte områder av sirkulasjonssystemet
 • har kunnskap om ulike vesentlige metoder innen sirkulasjonsforskningen og forstår teorien bak disse
 • kan utrede disse metodene med hensyn på fordeler og ulemper

Ferdigheter

Studenten kan:

 • kritisk vurdere hvilke metoder som bør benyttes ved ulike sirkulasjonsfysiologiske problemstillinger
 • praktisk gjennomføre et utvalg laboratorieøvelser
 • selvstendig fremlegge vitenskapelige artikler muntlig

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • diskutere vitenskapelige funn/eksperimenter og litteratur innen utvalgte områder innen sirkulasjonsforskning
 • diskutere på en vitenskapelig måte kompleksiteten inne de samme områdene

Krav til forkunnskapar

Bachelorgrad i biologi, molekylærbiologi, biomedisin, fysiologi eller lignende.

Tilrådde forkunnskapar

Generelle kunnskaper innen molekylær- og cellebiologi og fysiologi. Generelle kunnskaper innen fysikk og kjemi.

Krav til studierett

Master i biomedisin. Andre masterstudenter eller utvekslingsstudenter som oppfyller forkunnskapskravene kan også få adgang til emnet. Minimum antall studenter på emnet er 5

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Omtrent 10 timer med forelesning, 3 artikkelseminar (hver på 1-1.5 timer med presentasjon/diskusjon), 4-5 oppgaver (review artiklar - en uke forberedelse) fulgt av flervalgstester, både individuelle og gruppebasert med påfølgende diskusjon.

Tre praktiske laboratorieøvelser (fem timer hver).

Emnet vil strekke seg over 3 måneder.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

· 4-5 oppgaver

· 3 laboratorieøvelser

· 3 artikkel seminar

Vurderingsformer

· Digital eksamen (100%) 3 timer

Karakterskala

A-F

Emneevaluering

Skriftlig evaluering.

Kontakt

Institutt for biomedisin

studie.biomed@uib.no

Emneansvarleg:

Linda Stuhr: https://www.uib.no/personer/Linda.Stuhr