Hjem
Studentsider
Masteremne

Berekningsmetodar for legemiddeldesign

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeBMED370
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår

Maks 15 studenter

Mål og innhald

Beregningsmetoder brukes rutinemessig i utviklingen av nye legemidler. Kurset gir en innføring i aspekter ved molekylære interaksjoner som danner grunnlaget for mange av de teoretiske beregningsmetodene. Videre gjennomgås prinsippene for beregningsmetoder anvendt for struktur- og ligand-basert legemiddelutvikling. I tillegg introduseres viktige og fritt tilgjengelige databaser for små molekyler. Gjennom praktiske øvelser får studentene også praktisk erfaring med modelleringsmetoder som er benyttet i legemiddelindustrien.

Læringsutbyte

Etter fullført kurs kan studenten:

Kunnskaper

 • forklare og sette i sammenheng vanlige beregningsmetoder for struktur- og ligandbasert legemiddelutvikling
 • forklare anvendelser av ulike beregningsmetoder for en gitt problemstilling innen legemiddelutvikling

Ferdigheter

 • bedømme hvilke metoder som kan benyttes for å belyse gitte problemstillinger i struktur- og ligandbasert legemiddelutvikling
 • anvende utvalgte beregningsmetoder innenfor struktur- og ligandbasert legemiddelutvikling
 • gjennomføre en virtuell screening

Generell kompetanse

 • kunne analysere resultater fra beregningsmetoder anvendt i legemiddelutvikling
 • kommunisere resultater muntlig og skriftlig i form av en poster

Krav til forkunnskapar

Master i biomedisin. Andre masterstudentar eller utvekslingsstudentar som oppfyller forkunnskapskrava kan og få adgang til emnet.

Tilrådde forkunnskapar

Biokjemi, bioinformatikk, biologi, kjemi, molekylærbiologi, farmasi eller tilsvarende på bachelor nivå, fortrinnsvis med en fullført grad.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

 • Forelesninger (5 x 2 timer) med fokus på det grunnleggende ved biomolekylære vekselvirkninger, prinsippene for beregningsmetoder som brukes til legemiddelutvikling og fritt tilgjengelige databaser som er viktige for feltet

Praktisk øvelse om utvalgte beregningsmetoder for struktur- og ligandbasert legemiddelutvikling

 • Gjennomføre en virtuell screening for en gitt målstruktur som gruppeoppgave

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Forelesninger og deltakelse på praktiske øvelser er obligatorisk. Gruppeprosjektet kan utføres hjemmefra.

Vurderingsformer

Muntlig eksamen - en poster presentasjon av utført virtuell screening

Karakterskala

Bestått / ikke bestått

Emneevaluering

Skriftleg evaluering ved bruk av elektronisk evalueringsverkty.

Kontakt

Institutt for biomedisin
studie.biomed@uib.no

Emneansvarleg:
Ruth Brenk, https://www.uib.no/personer/Ruth.Brenk