Hjem
Studentsider
PhD-kurs

Biomedisinsk forskarkurs: Matrix biologi

 • Studiepoeng3
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeBMED904
 • Ressursar

Hovedinnhold

Kursomtale

Undervisingsspråk

Engelsk

Kursinnhald

Dette er eit vidaregåande kurs i ekstracellulær matrix for masterstudentar, kandidatar og forskarar som er interesserte imMatrix relatert forsking. Kurset gjer ein grundig oversikt over celler sine interaksjonar med den ekstracellulære matrix. Kurset tek sikte på å gje kandidatane ein integrert forståing av rollen til den ekstracellulære matrix for helse og sjukdom.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal kandidaten kunne:

Kunnskapar

 • Beskrive dei ulike komponentane som deltek i celle-matrise samspelet
 • Beskrive dei underliggjande prinsipp som styrar celle-matrise samspelet

Ferdigheiter

 • Forstå eksperimentelle prosedyrar som vert nytta til å studere interaksjonar mellom celler og den ekstracellulære matrise
 • Bruke biokjemiske / cellebiologiske aspekt for å forstå kva rolle den ekstracellulære matrise har for normal hemostase og for utvalde kliniske problemstillingar
 • Diskutere noen aktuelle nøkkelspørsmål innan celle-matrise interaksjonar

Generell kompetanse

 • Demonstrere analytisk tenking ved å vurdere ein vitskapleg artikkel kritisk og foreslå mulege problemstillingar, samt utforme eigna strategiar for å svare på spørsmåla

Undervisningsperiode

7.-11. juni 2021

Studiepoeng

3

Formelle krav

Påmelding og -fristar

Doktorgradsstudentar ved Universitetet i Bergen registrerer seg via Studentweb (http://studentweb.uib.no).
Doktorgradsstudentar ved andre institusjonar søker via søknadsweb (soknadsweb.uib.no).

Søknadsfrist: 1. februar

OBS! BMED904 går annethvert år. Neste gang er våren 2023 (deretter våren 2025, etc.)

Krav til forkunnskapar

Kunnskap på masternivå innan molekylærbiologi, cellebiologi og biokjemi.

Tilrådde forkunnskapar

Kunnskap på masternivå innan signaltransduksjon (BMED330 eller liknande).

Vurderingsform

For å bestå kurset, må kandidaten gje ein munnleg presentasjon og kritisk vurdering av ein utvald artikkel. 
Karakterskala: Bestått / ikkje bestått.

Kven kan delta

Ph.d.-kandidatar innan naturvitskap eller medisin. Kurset er ment for ph.d.-kandidatar innan biomedisinsk forsking. Kurset er ope for alle interesserte kandidatar, men kandidatar som vert rettleia ved Institutt for biomedisin, eller er med i CCBIO forskarskulen vert prioritert.

Utfyllande informasjon

Utfyllande kursomtale

Obligatorisk frammøte på førelesingar og laboratorieundervisning.

Samla arbeidsmengd:

 • Førelesingar og laboratoriearbeid (35 timar)
 • Seminar der deltakarane presenterer utvalde artiklar (4 timar)
 • Utarbeiding av eigen presentasjon (ppt-presentasjon) og diskusjon (41 timer).

Det vert forventa at deltakarane les nokre originalartiklar før kurset tek til.

Kontaktinformasjon

Ph.d.-koordinator ved Institutt for biomedisin
phd.biomed@uib.no / (+47) 55 58 63 70

Fagleg ansvar

Marion Kusche-Gullberg
http://www.uib.no/personer/Marion.Kusche

Kontakt

Undervisningsperiode

7.-11. juni 2021