Hjem
Studentsider
PhD-kurs

Biomedisinsk forskarkurs: Matrix biologi

 • Studiepoeng3
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeBMED904
 • Ressursar

Kursomtale

Undervisingsspråk

Norsk. Engelsk viss engelskspråklege kandidatar.

Kursinnhald

Dette er eit vidaregåande kurs i ekstracellulær matrix for masterstudentar, kandidatar og forskarar som er interesserte imMatrix relatert forsking. Kurset gjer ein grundig oversikt over celler sine interaksjonar med den ekstracellulære matrix. Kurset tek sikte på å gje kandidatane ein integrert forståing av rollen til den ekstracellulære matrix for helse og sjukdom.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal kandidaten kunne:

Kunnskapar

 • Beskrive dei ulike komponentane som deltek i celle-matrise samspelet
 • Beskrive dei underliggjande prinsipp som styrar celle-matrise samspelet

Ferdigheiter

 • Forstå eksperimentelle prosedyrar som vert nytta til å studere interaksjonar mellom celler og den ekstracellulære matrise
 • Bruke biokjemiske / cellebiologiske aspekt for å forstå kva rolle den ekstracellulære matrise har for normal hemostase og for utvalde kliniske problemstillingar
 • Diskutere noen aktuelle nøkkelspørsmål innan celle-matrise interaksjonar

Generell kompetanse

 • Demonstrere analytisk tenking ved å vurdere ein vitskapleg artikkel kritisk og foreslå mulege problemstillingar, samt utforme eigna strategiar for å svare på spørsmåla

Undervisningsperiode

Vår, annethvert år.

Studiepoeng

3

Formelle krav

Påmelding og -fristar

Doktorgradsstudentar ved Universitetet i Bergen registrerer seg via Studentweb (http://studentweb.uib.no). Doktorgradsstudentar ved andre norske institusjonar og utanlandske studentar kan delta, avhengig av personlege forkunnskapar og ledig kapasitet. Ta kontakt med instituttet direkte via phd@biomed.uib.no.

Krav til forkunnskapar

Kunnskap på masternivå innan molekylærbiologi, cellebiologi og biokjemi.

Tilrådde forkunnskapar

Kunnskap på masternivå innan signaltransduksjon (BMED330 eller liknande).

Vurderingsform

For å bestå kurset, må kandidaten gje ein munnleg presentasjon og kritisk vurdering av ein utvald artikkel. 
Karakterskala: Bestått / ikkje bestått.

Kven kan delta

Ph.d.-kandidatar innan naturvitskap eller medisin. Kurset er ment for ph.d.-kandidatar innan biomedisinsk forsking. Kurset er ope for alle interesserte kandidatar, men kandidatar som vert rettleia ved Institutt for biomedisin, eller er med i CCBIO eller MCB forskarskulen vert prioritert.

Utfyllande informasjon

Utfyllande kursomtale

Obligatorisk frammøte på førelesingar og laboratorieundervisning.

Samla arbeidsmengd:

 • Førelesingar og laboratoriearbeid (35 timar)
 • Seminar der deltakarane presenterer utvalde artiklar (4 timar)
 • Utarbeiding av eigen presentasjon (ppt-presentasjon) og diskusjon (41 timer).

Det vert forventa at deltakarane les nokre originalartiklar før kurset tek til.

Kontaktinformasjon

phd@biomed.uib.no

Fagleg ansvar

Marion Kusche-Gullberg
http://www.uib.no/personer/Marion.Kusche

Undervisningsperiode

Vår, annethvert år.