Hjem
Studentsider
PhD-kurs

Vitenskapelig skriving og kommunikasjon

  • Studiepoeng2
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeCCBIO908
  • Ressursar

Hovedinnhold

Kursomtale

Undervisingsspråk

Engelsk

Kursinnhald

Mål:
Emnet har som mål å gje deltakarane teoretiske kunnskap om ulike element innan vitskapleg skriving (primært på engelsk), noko praktisk erfaring med utbetring av tekst, samt vise korleis ein kan forbetre eigne vitskaplege tekstar, og presentere munnleg forskingsfunn på ein god måte.

Emnet skal formidle forståing for korleis ein organiserer eit vitskapleg manuskript og korleis ein kan forbetre alle deler av teksten, spisse bodskapen i innhaldet, og korleis skrive eit informativt og overtydande følgebrev (cover letter). Emnet vil og presentere og drøfte kva som er god forskingskommunikasjon.

Innhald:
Studiet tar opp tema som korleis organisere idéar, resultat og bodskap i eit vitskapleg arbeid, korleis forbetre tittel og artikkel-samandrag (abstract), korleis skrive ei tydeleg problemstilling, og elles praktiske tips som engelsk teiknsetting, kommaregeler og nummerering i tekst. Emnet vil og gje studentane kunnskap om korleis formidle forskingsfunn munnleg på ein god måte.

Undervisningsperiode

22.-23. mai 2023.

Studiepoeng

2 studiepoeng

Formelle krav

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Gode engelskkunnskapar (skriftleg)

Vurderingsform

Obligatorisk frammøte minst 80% av undervisningstimane. Aktiv deltaking i gruppearbeid og diskusjonar. Obligatorisk innlevering av oppgåver. Obligatorisk pensum (før kurset)

Karakter:
Bestått/ikkje bestått

Kven kan delta

Kandidatar ved alle doktorgradsstudiar ved UiB ¿ og elles eksterne studentar som søker om hospitantstudierett ved Universitetet i Bergen.

Utfyllande informasjon

Kontaktinformasjon

Administrasjon:
Kjetil Harkestad
kjetil.harkestad@uib.no

Kurskoordinatorer:
Vandana Ardawatia
vandana.ardawatia@uib.no

Harsh Dongre
harsh.dongre@uib.no

Fagleg ansvar

Elisabeth Wik

Kjernelitteratur

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Kontakt

Undervisningsperiode

22.-23. mai 2023.