Hjem
Studentsider
PhD-kurs

Metasyntese av kvalitativ forskning

  • Studiepoeng2
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeCDP930
  • Ressursar

Hovedinnhold

Kursomtale

Kursinnhald

Generelt innhold:
Kurset går over to dager og gir studentene en dialogbasert og praktisk arena for læring av hvordan man kan gjøre metasyntese av kvalitativ forskning.

Dag 1 vil bestå av forelesninger og praktiske øvelser opp mot hva en metasyntese er og hvilken verdi slike studier kan ha; hvordan man kan planlegge og gjennomføre et litteratursøk (deltakerne må ha med egen laptop); og hvordan vi kan vurdere kvalitet i kvalitativ forskning.

Etter første undervisningsdag skal deltakerne lage en prosjektplan for en metasyntese, basert på eget PhD-prosjekt som de skal forberede og presentere muntlig på dag 2.

Dag 2 vil bestå av deltakernes muntlige presentasjoner, samt forelesninger og praktiske øvelser med fokus på analyse og syntesisering av funn.

Type kurs:
Metode - kurset har PhD-studenter som anvender kvalitative metoder i sne prosjekter som målgruppe

Læringsutbyte

Kunnskaper:

Etter gjennomføring av kurset skal kandidaten

- Ha en overordnet forståelse av hva en metasyntese er

- Ha en overordnet forståelse av hvilken nytteverdi en metasyntese kan ha

- Ha en overordnet forståelse av hvordan en metasyntese kan gjennomføres

Ferdigheter:

Etter gjennomføring av kurset skal kandidaten

- Være i stand til å utvikle forskningsspørsmål som utgangspunkt for en metasyntese

- Kunne planlegge og gjennomføre litteratursøk

- Kunne vurdere kvalitet i kvalitative studier opp mot inklusjon i en metasyntese

- Analysere og syntesisere funn

Generell kompetanse:

Etter gjennomføring av kurset skal kandidaten

- Være i stand til å gjennomføre en metasyntese av kvalitativ forskning på et kunnskapsområde

- Reflektere over de muligheter og utfordringer som ligger i denne type forskning

Studiepoeng

2 studiepoeng

Formelle krav

Krav til forkunnskapar

Profesjonsutdanning i psykologi eller tilsvarende.

Tilrådde forkunnskapar

Grunnleggende kunnskaper om kvalitativ forskning.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatorisk deltakelse på de to undervisningsdagene. Mellom de to undervisningsdagene skal deltakerne lage en prosjektplan for en metasyntese basert på sitt PhD-prosjekt. Denne skal bestå av forskningsspørsmål; kriterier for inklusjon og eksklusjon; plan for litteratursøk; kvalitetsvurdering av minst 5 artikler som er inkludert; og en skisse for syntese av funn basert de inkluderte artiklene. Prosjektplanen skal presenteres muntlig på andre undervisningsdag, og danner her utgangspunkt for å lage en læringsarena for å arbeide med analyse og syntesisering av funn.

Vurderingsform

Bestått/ikke bestått.


Tilstedeværelse og gjennomføring av arbeidskrav (presentere prosjektplan).

Kven kan delta

Primært for doktorgradskandidater. Andre kan søke om å få delta.

Utfyllande informasjon

Kontaktinformasjon

post@psysp.uib.no

Telefon: 55 58 86 22

Fagleg ansvar

CDP, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Kontakt