Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Databasar

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeDATA120
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust (første gong hausten 2020)

Mål og innhald

Emnet gir innføring i handtering av data i tabell-format, blant anna rekneark og relasjons-databasar. Studentane skal lære å importere data frå regneark og databasar til program, samt datahandtering ved hjelp av SQL både mot eksterne databasar og i eigne program. Det vert òg gitt innføring i prinsipp for datalagring som databaseskjema og normalformer. Det vert lagt vekt på datautveksling og handtering via programmeringsspråket Python.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har brei kunnskap om data-utveksling og handtering av tabell-data ved hjelp av programmeringsspråket Python.
 • har inngåande praktisk kunnskap om sentrale omgrep i relasjonsdatabasar knytt til lagringsprinsipp samt datahandtering ved hjelp av SQL.
 • har kjennskap til korleis ein hentar inn data frå andre tabell-baserte lagringsmedium, som rekneark.

Ferdigheit

Studenten

 • kan bruke SQL til data-definisjon, -innhenting og -handtering.
 • kan grunnleggjande database-programmering i Python.
 • kan hente inn og transformere data frå regneark ved hjelp av Python.

Krav til forkunnskapar

DATA110, INFO132 eller tilsvarande

Studiepoengsreduksjon

INFO125 (5 sp)

Krav til studierett

Ope for studentar med studierett ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesingar, lab-øvingar og oppgåveløysing (normalt 2 timar forelesing og 2 timar data-lab i 6-8 veker). 

Obligatorisk undervisningsaktivitet

2 obligatoriske innleveringar som må godkjennast.

Vurderingsformer

Skuleeksamen, 3 timar.

Karakterskala

Karaktersett med bokstavkarakterar (A-F).

Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret og påfølgande semester (ordinær eksamen for studentar med gyldig godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet).

Emneevaluering

Emnet vert evaluert av studentar kvart 3. år, av faglærar kvart år.