Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Strukturerte data

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeDATA130
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust (første gong hausten 2021)

Mål og innhald

Emnet gir innføring i handtering av strukturerte data og dokument i format baserte på tre-modeller. Studentane skal lære å hente inn, transformere og lagre data i standardformata JSON og XML. Det vert lagt vekt på data-utveksling og -handtering i programmeringsspråket Python.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • Har grundig praktisk kunnskap om sentrale omgrep om strukturerte data og dokument.
 • Har grunnleggjande kunnskap om tre-modeller for strukturerte data og dokument.
 • Har brei kunnskap om data-utveksling og handtering av strukturerte-data og dokument ved hjelp av programmeringsspråket Python.

Ferdigheit

Studenten

 • Kan lagra data i JSON og XML-formata på en føremålstenleg måte.
 • Kan bruke skjema- og spørje-språk som Xpath, Xquery, Xschema.
 • Kan utveksle og transformere strukturerte data ved hjelp av Python.
 • Bruke verktøy for å opprette/redigere strukturerte data og dokument.

Krav til forkunnskapar

DATA110, INFO132 eller tilsvarande

Studiepoengsreduksjon

INFO135 (5 sp)

Krav til studierett

Ope for studentar med studierett ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesingar, lab-øvingar og oppgåveløysing (normalt 2 timar forelesing og 2 timar data-lab i 6-8 veker). 

Obligatorisk undervisningsaktivitet

2 obligatoriske innleveringar som må godkjennast.

Vurderingsformer

Skuleeksamen, 3 timar.

Karakterskala

Karaktersett med bokstavkarakterar (A-F).

Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret og påfølgande semester (ordinær eksamen for studentar med gyldig godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet).

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Kontakt