Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Rå-data

  • Studiepoeng5
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeDATA140
  • Talet på semester1
  • SpråkNorsk
  • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår (første gong våren 2020)

Mål og innhald

Emnet gir ei innføring i å hente inn og transformere data som er uorganiserte eller i frie format. Det vil væra fokus på programmeringsteknikkar for slike føremål, som filbehandling og objekt-lagring, enkle datastrukturar, data frå nett, samt teksthandtering, blant anna teiknsett og regulære uttrykk.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • Har brei kunnskap om programmering for transformering av data.
  • Har grunnleggjande kunnskap om programmering for innhenting av data.
  • Har kjennskap til anna programvare for føremålet, som Beautiful Soup og objektdatabasar.

Ferdigheit

Studenten

  • Kan lage enkle program for innhenting og transformering av data ved hjelp av programmeringsspråket Python, eventuelt i kombinasjon med anna programvare.

Krav til forkunnskapar

INFO132 eller tilsvarande

Krav til studierett

Ope for studentar med studierett ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesingar, lab-øvingar og oppgåveløysing (normalt 2 timar forelesing og 2 timar data-lab i 6-8 veker). 

Obligatorisk undervisningsaktivitet

2 obligatoriske innleveringar som må godkjennast.

Vurderingsformer

Skuleeksamen, 3 timar.

Karakterskala

Karaktersett med bokstavkarakterar (A-F).

Vurderingssemester

Vår

Emneevaluering

Emnet vert evaluert av studentar kvart 3. år, av faglærar kvart år.