Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Rå-data

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

5 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Emnet gir ei innføring i å hente inn og transformere data som er uorganiserte eller i frie format. Det vil væra fokus på programmeringsteknikkar for slike føremål, som filbehandling og objekt-lagring, enkle datastrukturar, data frå nett, samt teksthandtering, blant anna teiknsett og regulære uttrykk.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • Har brei kunnskap om programmering for transformering av data.
 • Har grunnleggjande kunnskap om programmering for innhenting av data.
 • Har kjennskap til anna programvare for føremålet, som Beautiful Soup og objektdatabasar.

Ferdigheit

Studenten

 • Kan lage enkle program for innhenting og transformering av data ved hjelp av programmeringsspråket Python, eventuelt i kombinasjon med anna programvare.

Krav til forkunnskapar

DATA110, INFO132 eller tilsvarande

Studiepoengsreduksjon

INFO135 (5 sp)

Krav til studierett

Ope for studentar med studierett ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesingar, lab-øvingar og oppgåveløysing (normalt 2 timar forelesing og 2 timar data-lab i 6-8 veker). 

Obligatorisk undervisningsaktivitet

1 obligatorisk innlevering som må godkjennast.

Godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet er gyldig i to semester etter godkjenning.

Vurderingsformer

Skuleeksamen, 3 timar

Karakterskala

Karaktersett med bokstavkarakterar (A-F).

Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret og påfølgande semester (ordinær eksamen for studentar med gyldig godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet).

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der. 

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitskap har det administrative ansvaret for emnet.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  10.11.2022, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Trekkfrist
  27.10.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen