Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Rå-data

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Emnet gir ei innføring i å hente inn og transformere data som er uorganiserte eller i frie format. Det vil væra fokus på programmeringsteknikkar for slike føremål, som filbehandling og objekt-lagring, enkle datastrukturar, data frå nett, samt teksthandtering, blant anna teiknsett og regulære uttrykk.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • Har brei kunnskap om programmering for transformering av data.
 • Har grunnleggjande kunnskap om programmering for innhenting av data.
 • Har kjennskap til anna programvare for føremålet, som Beautiful Soup og objektdatabasar.

Ferdigheit

Studenten

 • Kan lage enkle program for innhenting og transformering av data ved hjelp av programmeringsspråket Python, eventuelt i kombinasjon med anna programvare.

Krav til forkunnskapar

DATA110, INFO132 eller tilsvarande

Krav til studierett

Ope for studentar med studierett ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesingar, lab-øvingar og oppgåveløysing (normalt 2 timar forelesing og 2 timar data-lab i 6-8 veker). 

Obligatorisk undervisningsaktivitet

2 obligatoriske innleveringar som må godkjennast.

Vurderingsformer

Skuleeksamen, 3 timar.

Oppdatert: Vurderingsform endra frå skuleeksamen til heimeeksamen (3 timar) våren 2021 som del av tiltak for å hindre spreiing av koronaviruset.

Karakterskala

Karaktersett med bokstavkarakterar (A-F).

Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret og påfølgande semester (ordinær eksamen for studentar med gyldig godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet).

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Kontakt

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  14.12.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Trekkfrist
  30.11.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen