Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Fordypning

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeDES225
 • Talet på semester1
 • SpråkSkandinavisk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

Fulltid.

Undervisningssemester

Vår.

Undervisningsstad

Campus Møllendal ved UiB.

Mål og innhald

Emnet har som mål å gi studenten anledning til å fordype seg i et selvvalgt tema og problemstilling innen egen studieretning i Bachelorprogrammet i design. Målet er at studenten jobber eksperimentelt og utprøvende hvor den skapende/kreative prossen vektlegges fremfor et ferdig designresultat. Studenten må, i samråd med emneansvarlig, lage prosessplan for emnet iht. emnets læringsutbytte.

I emnet skal studenten arbeide selvstendig, men kan tilknyttes et relevant, pågående KU/forsknings-prosjekt ved instituttet. Dette skjer i samråd med emneansvarlig og forutsetter kapasitet og åpninger i KU-prosjekter.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

 • Har fordypet seg i tema, problemstilling, prosess, teknikker og/eller metoder
 • Kan reflekter kritisk over egen designpraksis og selvvalgt tema.

Ferdigheiter

 • Kan realisere og formidle sine designfaglige intensjoner
 • Kan kommunisere eget prosjekt/prosess, og presentere relevansen av det for egen praksis.

Generell kompetanse

 • Kan ta ansvar for egen designfaglig utviklingK
 • Kan bruke og utvikle sin kompetanse gjennom kreativ og kritisk tenkning og utførelse.

Krav til forkunnskapar

Dette emnet krever at alle obligatoriske emner i programmets første tre semester er bestått. 

Krav til studierett

Opptak til dette emnet krever studierett i Bachelorprogrammet i design.

Arbeids- og undervisningsformer

I starten av emnet må studenten levere prosessplan, som utgangspunkt for en selvstendig fordypningsperiode. Denne må godkjennes av emneansvarlig.

Selvstyrte arbeidsprosesser vil vektlegges særlig høy i dette emnet. Det vil legges til rette for veiledning, samt forelesninger og gjennomganger.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det kreves oppmøte til introduksjon og annonserte gjennomganger.

Studenten skal levere en skriftlig og visuell prosessplan til gitt frist, samt presentere sitt fordypningsprosjekt (ca 20-30 min)

(ved bestått går student opp til vurdering)

Vurderingsformer

Skriftlig og visuell rapport som viser til studentens aktivitet, resultat og refleksjon over egen læring og progresjon iht til emnets læringsutbytte og prosessplan. Omfang maks 1500 ord med bilder.

(Innlevering/Hjemmeeksamen)

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått.

Vurderingssemester

Vår.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret. 

Emneevaluering

Emnet evalueres hvert tredje år iht UiBs kvalitetssystem.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk og design v/ Institutt for design har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktes på studieveiloeder.kmd@uib.no