Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Samfunnsrelaterte problemstillinger

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

Fulltid.

Undervisningssemester

Høst.

Undervisningsstad

Campus Møllendal ved UiB.

Mål og innhald

Emnet har som mål å jobbe med en samfunnsrelatert problemstilling. Studentene blir utfordret innen et tema eller en retning som tar opp en aktuell sak eller situasjon. Det skal det etableres kontakt med aktuelle samarbeidspartnere.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap:

 • kan utvikle og gjennomføre prosjekter ved å kombinere relevante verktøy, teknikker, metoder og uttrykksformer for helhetlige designkonsepter

Ferdigheiter :

 • kan utvikle design som uttrykker vilje til eksperimentering og evne til innlevelse i brukerens situasjon.
 • kan orientere seg i relevant forskning og anvende denne i egne designløsninger.
 • kan realisere og formidle sine designfaglige intensjoner på et profesjonelt nivå.

Generell kompetanse:

 • kan bruke sentrale teorier og relevant historisk kunnskap om design.
 • har kunnskap om forskjeller mellom fakta og meninger knyttet til design.
 • kan reflektere kritisk over egen og andres designpraksis, og sette denne inn i en videre samfunnsmessig samanheng.

Krav til forkunnskapar

Opptak til emnet krever at studenten har bestått emner i de fire foregånde semester i Bachelorprogrammet for design.

Krav til studierett

Dette emnet er åpent for studenter med opptak i Bachelorprogrammet i design. 

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er et tverrfaglig samarbeid mellom studieretningene Visuell kommunikasjon og Møbel og rom/interiørarkitektur, samt med ekstern ekspertise og aktører. Det legges vekt på at prosjektet skal ha en samfunnsmessig deltagelse der deler av prosessen kan foregå utenfor instituttets fysiske rammer. Et fokus er en formidling av den samfunnsrelaterte problemstillingen. Dette kan foregå som en del av prosessen eller som et avsluttende resultat. Emnet er delt opp i ulike faser med delgjennomgang med tilbakemeldinger internt og eksternt underveis.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Emneintroduksjon, gjennomganger, forelesninger, veiledning og gruppearbeid.

(ved bestått kan student melde seg til vurdering)

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein mappevurdering som vurderingsform.

Mappa inneheld:

 • Presentasjon av prosjekt munnleg og visuelt, saman med
 • skriftleg refleksjon om undersøkingar, prosess og resultat (maks 2000 ord pluss bilde).

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått.

Vurderingssemester

Høst.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret. 

Emneevaluering

Emnet evalueres hvert tredje år iht UiBs kvalitetssystem.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk og design v/ Institutt for design har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktes på studieveiloeder.kmd@uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Presentasjon og refleksjonsnotat

  Innleveringsfrist
  23.09.2022, 16:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen