Hjem
Studentsider
Årsstudium

Geografididaktikk 2

 • Studiepoeng7.5
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeDIDAGEO2
 • Talet på semester1
 • Språk

  Norsk

 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår. Tilbys siste gang våren 2022.

Undervisningsstad

Universitetet i Bergen og praksis ved ein skule i Bergensområdet.

Mål og innhald

Skulefaget geografi tek føre seg natur og samfunn i eit romleg perspektiv og endringar over tid.

Studiet i fagdidaktikk for geografi tar sikte på å gjere studentane skikka til undervisning i geografi i grunnskule og vidaregåande skule. Studiet tar utgangspunkt i ulike geografiemne av både naturfagleg og samfunnsfagleg karakter og ser ofte desse i samanheng. Studiet vektlegg både legitimering av skulefaget, vurderingar og val av innhald i faget og ulike metodar som kan bidra til læring av geografi.

Sentralt i faget står bruk av kart både i papirbasert og elektronisk form. Studiet i geografididaktikk skal også gjere lærarane vakne for geografirelaterte hendingar og i stand til å møte og bruke endringane og utviklinga i vår omskiftelege verd. 

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan gjere greie for geografifaget sin eigenart og utvikling som forskingsfag, studiefag og skulefag
 • kan drøfte fordelar og ulemper ved eit skulefag som hentar innhald og metodar både frå naturgeografi og samfunnsgeografi
 • kan gjere greie for relevansen av romleg og geografisk bevisstheit i samfunnet

Ferdigheiter

Studenten

 • kan gjere greie for relevansen av romleg og geografisk bevisstheit i samfunnet
 • kan bruke varierte og relevante metoder i den obligatoriske geografiundervisning i den videregåande skule og tilpasse opplæringen i faget, slik at den tar hensyn til elevens faglige nivå, interesse og evne til kritisk tenkning
 • kan gi underveis- og sluttvurdering, informere om måloppnåelse og faglege vurderingar
 • kan leie og motivere elever både i natur- og samfunnsgeografisk fagleg arbeid
 • kan bidra til å skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø
 • kan gjere greie for, drøfte og samanlikne geografiundervisning i ungdomskule og i videregåande skule

Generell kompetanse

Studenten

 • kan grunngje geografifaget sin plass som obligatorisk og valbart skulefag
 • kan forklare og grunngje geografifaget som eit dagsaktuelt og demokratibyggjande fag
 • kan analysere og vere bevisst geografilæraren si rolle i skulekvardagen og i samfunnet

Krav til forkunnskapar

Geografididaktikk 2 byggjer på Geografididaktikk 1 (DIDAGEO1).

Krav til studierett

Kurset er reservert studentar tatt opp på eittårig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Arbeids- og undervisningsformer

Fagdidaktikken skal relaterast til praksis i skulen.

1 førelesing, seminar, øvingar á 2 timer pr. veke.

Totalt 8-10 førelesingar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er ingen obligatoriske aktiviteter i DIDAGEO2.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen 4 dager (maks 3000).

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Pensum tilsvarer omlag 375 sider

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Kontakt

Institutt for geografi v/ Odd Inge Steen: Odd.Steen@geog.uib.no eller Studieveileder@geog.uib.no