Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Historiedidaktikk 1

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

7,5

Studienivå (studiesyklus)

Praktisk-pedagogisk utdanning

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet tar opp grunnleggande problemstillingar knytt til historieundervisning i skulen, samt relevante historiedidaktiske omgrep og tenkjemåtar som følgjer av dette. Studentane skal bli kjende med ulike undervisningsformer i historie, og utvikle ferdigheiter i å planleggje, gjennomføre og kritisk reflektere over eigen undervisning på bakgrunn av relevant historiedidaktisk forsking.

Læringsutbyte

Kunnskapar:

Kandidaten kjenner til grunnleggande problemstillingar knytt til historieundervisning i skolen, samt relevante historiedidaktiske omgrep og tenkjemåtar. Vidare kjenner kandidaten til ulike undervisningsformer i historie, læreplanen i faget og historiefagets utvikling i norsk skule.

Ferdigheiter:

Kandidaten kan drøfte aktuelle problemstillingar knytt til historieundervisninga i skulen i lys av ulike historiedidaktiske omgrep og tenkjemåtar, samt planlegge, gjennomføre og kritisk reflektere over eigen undervisning basert på dette. Vidare kan kandidaten vurdere fordeler og ulemper ved ulike undervisningsformer, og tolke læreplanen i høve til opplæringa sine overordna mål og verdiar.

Generell kompetanse:

Kandidaten kan konkretisere målsettingane for historieundervisning på ein sjølvstendig og fagleg kvalifisert måte, og har utvikla evne til å reflektere over og vurdere eigne undervisningsval.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga blir gitt i form av førelesingar og seminar i teoriperioden på til saman 7 veker.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Mappevurdering med to tekstar, kvar på om lag 1500 ord, litteraturliste og vedlegg ikkje medrekna.

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Haust. Der er òg eksamen tidleg i vårsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

Instituttet utarbeider pensumlister, pensum er på om lag 500 sider.

Emneevaluering

Studentane vil med jamne mellomrom bli bedne om å evaluere emnet.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  20.12.2022, 13:00
  Trekkfrist
  06.12.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen