Hjem
Studentsider
Årsstudium

Historiedidaktikk 2

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

7,5

Studienivå (studiesyklus)

Praktisk-pedagogisk utdanning

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet bygger vidare på DIDAHIS1. Emnet tar opp historieundervisningas innhald og målsettingar i lys av ein breiare samfunnsmessig og historiekulturell kontekst. Historieundervisningas samfunnsmessige funksjon og danningspotensial vil difor stå sentralt. I forlenginga av dette vil emnet ta for seg ulike vurderingsformer i historie, samt relevante undervisningsmetodar knytt til bruk av digitale verktøy.

Læringsutbyte

Kunnskapar:

Kandidaten kan gjere greie for historiefagets samfunnsmessige funksjon og danningspotensial, og drøfte relevante problemstillingar dette reiser når det gjeld historieundervisningas innhald og målsettingar. Kandidaten kjenner dessutan til læreplanen i faget, ulike vurderingsformer i historie, og ulike metodar for å anvende digitale verktøy i historieundervisninga.

Ferdigheiter:

Kandidaten kan drøfte relevante problemstillingar knytt til historieundervisningas samfunnsmessige funksjon og danningspotensial, og bruke dette i planlegging av eiga undervisning. Kandidaten kan også bruke ulike vurderingsformer, samt ulike metodar for bruk av digitale verktøy i historieundervisninga.

Generell kompetanse:

Kandidaten kan konkretisere målsetjingane for historieundervisninga i vidaregåande skule på en sjølvstendig og fagleg kvalifisert måte, og har innsikt i historieundervisningas funksjon i ein brei samfunnsmessig og historiekulturell kontekst.

Krav til forkunnskapar

DIDAHIS1

Studiepoengsreduksjon

-

Krav til studierett

Opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga blir gitt i form av førelesingar og seminar i teoriperioden på til saman 7 veker.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Semesteroppgåve på inntil 3000 ord eller munnleg eksamen. Studenten vel vurderingsform (eksamensform) når han/ho opprettar vurderingsmelding på studentweb.

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Vår. Der er òg eksamen tidleg i haustsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

Pensum vert utarbeidd av instituttet, og er på omlag 500 sider. 

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisinga i tråd med instituttet sine retningsliner og UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Det psykologiske fakultet

Emneansvarleg

Fagmiljøet i historie

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap har det administrative ansvaret for emnet.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  20.12.2022, 13:00
  Trekkfrist
  06.12.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • Vurderingsordning: Munnleg eksamen