Hjem
Studentsider
Årsstudium

IT-didaktikk 1

  • Studiepoeng7.5
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeDIDAIT1
  • Talet på semester1
  • SpråkNorsk
  • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Høst

Mål og innhald

IT-didaktikk 1 er første semester av IT-didaktikkstudiet på den ettårige praktisk-pedagogiske utdanningen. I begge semestrene er undervisningen knyttet til studentenes praksis i fagene Informasjonsteknologi 1 og/eller Informasjonsteknologi 2 i den videregående skolen.

Undervisningen i IT-didaktikk vil gi en oversikt over sentrale emner og debatter på fagfeltet, presentere og diskutere ulike undervisningsmetodikker- og prinsipper i lys av fagdidaktisk teori og læreplanmål, og legge et grunnlag for kritisk refleksjon i møte med praksisfeltet.

Et sentralt tema vil være hvordan man lærer bort algoritmisk tenking uavhengig av programmeringspråk. Ulike strategier for undervisning i programmering vil også bli vektlagt samt hvordan man kan knytte sammen opplæring i programmering med andre fag.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskaper:
- Kritisk vurdere læreplanens målsetninger og faglige prioriteringer, og gjøre rede for sentrale utfordringer i arbeidet med å realisere relevante kompetansemål i informasjonsteknologifaget.

- Gjøre rede for sentrale IT-didaktiske perspektiver og teorier. Studenten skal særlig kunne gjøre rede for kjente utfordringer knyttet til undervisning i programmering.

Ferdigheter:
- Vurdere egnetheten til ulike programmeringspråk og programpakker til bruk i opplæring.

Generell kompetanse:
- Diskutere utfordringer på praksisfeltet i lys av IT-didaktisk teori, og reflektere kritisk over fagets begrunnelse og målsettinger i skolen.

Krav til studierett

Emnet er forbeholdt studenter på Praktisk-pedagogisk utdanning.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisningen blir organisert som forelesninger og seminarer.

Undervisningen knyttes opp mot studentenes praksisperiode (30 dager).

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studentene kan bli pålagt å gjøre inntil 2 obligatoriske aktiviteter, som bedømmes godkjent/ikke godkjent av faglærer. Retningslinjer gis av faglærer. Obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester, det semesteret aktiviteten godkjennes samt det påfølgende semesteret.

Vurderingsformer

2-ukers hjemmeeksamen.

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester.

Emneevaluering

Jevnlig