Hjem
Studentsider
Årsstudium

IT-didaktikk 2

 • Studiepoeng7.5
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeDIDAIT2
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

7.5

Studienivå (studiesyklus)

Praktisk-pedagogisk utdanning 

Undervisningssemester

Vår. Tilbys siste gang våren 2022

Mål og innhald

IT-didaktikk 2 er andre semester av IT-didaktikkstudiet på den ettårige praktisk-pedagogiske utdanningen. Undervisningen er knyttet til studentenes praksis i fagene Informasjonsteknologi 1 og/eller Informasjonsteknologi 2 i den videregående skolen.

Undervisningen i IT-didaktikk vil gi en oversikt over sentrale emner og debatter i IT-faglig didaktikk, og presentere og diskutere ulike undervisningsmetodikker- og prinsipper i lys av fagdidaktisk teori og læreplanmål. Utfordringer knyttet til vurdering og tilpasset opplæring vil stå sentralt, og muligheter for IT-støttede arbeidsformer i faget vil bli belyst og diskutert. Undervisningen vil legge vekt på læreplanenes målsettinger om at faget skal oppøve til kreativ og kritisk tenkning.

Andresemesteremnet vil delvis bygge videre på tematikker introdusert i DIDAIT1, men med et sterkere fokus på didaktiske utfordringer knyttet til undervisning i databaser, multimedier og digitalsamfunnet.

Undervisningen vil belyse IT-fagets rolle og legitimering i skolen i dag, og legge et grunnlag for kritisk refleksjon over læreplaner og lærebøker i faget. Forholdet mellom mellom IT-kompetanse og digital kompetanse vil bli særskilt belyst.

Gjennom arbeidet med prosjektoppgaven vil IT-didaktikk 2 i sterkere grad enn førstesemesterstudiet fokusere på studentenes konkrete erfaringer fra praksis.

Læringsutbyte

Etter fullført eksamen skal studenten kunne:

 • Presentere og diskutere sentrale utfordringer i IT-didaktikken, særlig knyttet til vurdering, tilpasset opplæring og IT-støttede arbeidsformer i faget.
 • Gjøre rede for og diskutere IT-fagets plass og rolle i skolen, herunder forholdet til begrepet digital kompetanse.
 • Utarbeide skisser til selvstendige undervisningsopplegg, og begrunne stoff- og metodevalg ut fra både generelle og konkrete læringsmål.
 • Reflektere systematisk over sin egen praksiserfaring i lys av læreplaner og IT-didaktisk teori.
 • Vise hvordan undervisningen i informasjonsteknologi kan bidra til å realisere læreplanenes målsetninger om kreativitet, kritisk tenkning og dannelse.

Krav til forkunnskapar

IT-didaktikk 2 er et andresemesterstudium innenfor den praktisk-pedagogiske utdanningen, og bygger på IT-didaktikk 1 (DIDAIT 1).

Studiepoengsreduksjon

-

Krav til studierett

Emnet er forbeholdt studenter på Praktisk-pedagogisk utdanning

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen blir organisert som forelesninger og seminarer.

Hver student har tilbud om 2 timer individuell veiledning på prosjektoppgaven.

Kurslitteraturen tilsvarer ca. 375 sider.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisningen blir organisert som forelesninger og seminarer.

Undervisningen knyttes opp mot studentenes praksisperiode (30 dager). 

Hver student har tilbud om 2 timer individuell veiledning på prosjektoppgaven.

Kurslitteraturen tilsvarer ca. 375 sider.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studentene kan bli pålagt å gjøre inntil 2 obligatoriske aktiviteter, som bedømmes godkjent/ikke godkjent av faglærer. Retningslinjer gis av faglærer.

Vurderingsformer

Veiledet prosjektoppgave med omfang ca. 3500 ord.

Karakterskala

Bokstavkarakterar A-F

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

-

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programrådet for lektorutdanningen

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du i Mitt UiB. 

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitenskap har det administrative ansvaret for emnet.