Hjem
Studentsider
Årsstudium

Mediefagsdidaktikk 2

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

7.5

Studienivå (studiesyklus)

Praktisk-pedagogisk utdanning

Undervisningssemester

Vår. Tilbys siste gang våren 2022. 

Undervisningsstad

Institutt for informasjons- og medievitenskap 

Mål og innhald

Undervisninga er knytt til studentanes praksis enten i Medie- og informasjonskunnskap eller i Media og kommunikasjon i den vidaregåande skulen.

Overordna læringsmål for emnet er at studentane skal reflektere, problematisere og utvikle egen praksis i lys av mediedidaktisk litteratur.

Andresemesteremnet i mediefagsdidaktikk legg særlig vekt på vurderingspraksis i dei produksjonsorienterte delane av faget, og forholdet mellom teori og praksis i opplæringa.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om sentrale mediefagsdidaktiske emne og problemstillingar, særlig forholdet mellom teori og praksis, og utfordringar knytt til vurdering i dei praktisk-estetiske delane av faget.

Ferdigheiter

Studenten

 • kan kritisk diskutere utfordringar frå praksisfeltet og si eigen praksiserfaring i ljos av mediedidaktisk teori, munnleg og skriftleg.
 • kan utarbeide skisser til sjølvstendige undervisningsopplegg, og grunngje stoff- og metodeval ut frå både generelle og konkrete læringsmål.

Krav til forkunnskapar

Mediefagsdidaktikk 2 er et andresemesteremne innanfor den praktisk-pedagogiske utdanninga, og bygger på DIDAMEVI1 Mediefagsdidaktikk 1.

Studiepoengsreduksjon

-

Krav til studierett

Emnet er forbeholdt studenter på Praktisk-pedagogisk utdanning

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga blir organisert som førelesningar og seminar (16-20 timer).

Undervisninga er knytt opp mot studentanes praksisperiode.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studentane skal levere inn en skisse til et undervisningsopplegg (omtrent 800 ord), og presentere og vurdere opplegget på et av seminara. Se egne retningslinjer.

Vurderingsformer

Munnleg eksamen. Studenten skal diskutere praksisfeltet og egne praksiserfaringar i ljos av emnelitteraturen. Sjå eigne retningsliner i Mitt UiB.

Karakterskala

Bokstavkarakterar A-F

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

-

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programrådet for lektorutdanningen

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du i Mitt UiB.

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitenskap har det administrative ansvaret for emnet

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  03.06.2022, 09:00
  Trekkfrist
  20.05.2022
  Andre opplysninger
  Muntlig eksamen 3. juni. Klokkeslett for eksamen blir kunngjort av emneansvarlige.
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen