Hjem

Utdanning

Årsstudium

Mediefagsdidaktikk 2

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Undervisningen er knyttet til studentenes praksis enten i Medie- og informasjonskunnskap eller i Medier og Kommunikasjon i den videregående skolen.

Undervisningen i mediefagsdidaktikk er tett knyttet til faget og klasseromsituasjonen. Studentene oppfordres til å reflektere over fagdidaktiske perspektiver og problemstillinger via faktiske eller tenkte undervisningssituasjoner, knyttet til bestemte tematiske områder og læringsmål i mediefaget. Viktige momenter i dette vil være vurdering og tilpasset opplæring, og hvordan vi skal tenke forholdet mellom teori og praksis i mediefaget.

Spørsmålet om forholdet mellom mediekompetanse og demokratisk dannelse vil være et gjennomgående fagdidaktisk perspektiv. Medienes rolle i demokratiet er en viktig del av fagets innhold, og en bærende del av fagets begrunnelse i skolen. Vi setter fokus på elevenes kritisk-analytiske og kreative mediekompetanse, og legger vekt på elevenes erfaringer med medier og populærkultur i hverdagslivet. Spørsmålet om mediekompetanse og dannelse gir også anledning til å drøfte noen mediefaglige perspektiver på debatten om digital kompetanse.

Undervisningen vil også fokusere særskilt på noen utvalgte hovedområder innenfor mediefaget, slik som digitalsamfunnet, journalistikken og demokratiet, mediehistorie og mediebruk, dataspill og multimedia, og film.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal kandidaten

 • ha kunnskap om sentrale mediefagsdidaktiske emner, inkludert særskilte utfordringer innenfor sentrale emneområder slik som for eksempel film
 • kunne utarbeide skisser til selvstendige undervisningsopplegg, og begrunne stoff- og metodevalg ut fra både generelle og konkrete læringsmål
 • kunne forklare og eksemplifisere hvordan undervisning med og om medier kan bidra til å realisere læreplanenes målsetninger om dannelse og demokratisk deltakelse
 • kunne reflektere systematisk over sin egen praksiserfaring i lys av læreplaner og mediedidaktisk teori

Krav til studierett

 Emnet er forbeholdt studenter på Praktisk-pedagogisk utdanning

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen blir organisert som forelesninger og seminarer (16-20 timer).

Undervisningen knyttes opp mot studentenes praksisperiode (7 uker). 

Hver student har tilbud o 2 timer individuell veiledning på prosjektoppgaven.

Pensum tilsvarer ca 375 sider.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Hver student må på en av samlingene presentere en skisse til et undervisningsopplegg. Presentasjonen og skissen godkjennes av faglærer.

Vurderingsformer

Veiledet prosjektoppgave med omfang ca. 5000 ord, eller muntlig eksamen. Se egne retningslinjer.

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Vår

Emneevaluering

Jevnlig

Kontakt

Kontaktinformasjon

post@infomedia.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  06.06.2018, 09:00
  Trekkfrist
  23.05.2018
 • Vurderingsordning: Rettleia prosjektoppgåve

  Innleveringsfrist
  28.05.2018, 13:00
  Trekkfrist
  14.05.2018
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen