Hjem
Studentsider
Årsstudium

Fagdidaktikk i norsk som andrespråk for PPU 2

 • Studiepoeng7.5
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeDIDANORAN2
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk. Dansk og svensk kan òg verte brukt i nokon grad.
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

7,5

Studienivå (studiesyklus)

Praktisk-pedagogisk utdanning

Fulltid/deltid

-

Undervisningssemester

Vår.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Fagdidaktikk i norsk som andrespråk inngår som ein del av universitetet si norsklærarutdanning.

Emnet skal utdjupe kunnskapen i norsk andrespråksdidaktikk for studentar med norsk som andrespråk som undervisningsfag i den praktisk-pedagogiske utdanninga. I emnet legg ein særleg vekt på:

1) Norsk som andrespråk som danningsfag og reiskapsfag

2) Læringsgang og tilpassa opplæring

3) Lesing, tekst og kultur i eit andrespråksperspektiv

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

- har kunnskap om eit breitt register av strategiar for å fremje språkkompetansen og kulturkompetansen hjå elevar med norsk som andrespråk

- har inngåande norskdidaktisk kunnskap med særleg vekt på ungdomstrinnet

- har god kunnskap om læreplanar og kan grunngje målsetnader i faget i eit kultur- og danningsperspektiv

- har brei innsikt i leseprosessar og om korleis elevar med norsk som andrespåk kan tileigne seg kunnskapar om litteratur og tekst

- har inngåande innsikt i læringsteoriar knytt til tospråklegheit, mellomspråk og samanhengar mellom kulturbakgrunn og tekstkompetanse

Ferdigheiter

Studenten

- kan planlegge, gjennomføre, reflektere og vurdere eiga undervisning

- kan reflektere kritisk korleis tospråklegheit og ulike forhold til skriftkultur i ei fleirkulturell elevgruppe kan påverke arbeid i norskfaget

- kan leggje til rette for varierte læringsprosessar og skape eit motiverande og inkluderande læringsmiljø

- kan vurdere lærebøker og andre læremiddel i norsk som andrespråk

- kan fremje lesekompetanse gjennom reflektert bruk av ulike litterære tekstar og tekstmodalitetar

- kan gi læringsfremjande rettleiing og vurdering av munnlege og skriftlege elevtekstar

Generell kompetanse

Studenten

- kan formidle norsk som andrespråksproblemstillingar på eit avansert nivå

- kan reflektere kritisk over faglege, profesjonsetiske og fagpolitiske spørsmål

- kan ut frå eit sjølvstendig fagsyn vidareutvikle eigen kompetanse og skulen som kollegium og organisasjon

Krav til forkunnskapar

DIDANORAN1

Tilrådde forkunnskapar

 Gode kunnskapar og dugleikar i både nynorsk og bokmål.

Studiepoengsreduksjon

-

Krav til studierett

Opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningsforma er primært førelesingar i emnet. 

Emnet skal vere kopla til praksis i norskfaget i skulen.

Det er forventa at studentane er til stades på det meste av undervisninga og arbeider aktivt med lærestoffet. Organiseringa av undervisninga har det som utgangspunkt.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttets retningslinjer for dette på Mitt UiB. På emne der det er aktuelt vil studentane få informasjon om det ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

For å kunne gå opp til eksamen i DIDANORAN2 må studenten anten

a) ha fått obligatorisk rettleiing dersom ein vel prosjektoppgåve,

eller

b) levert mappeoppgåve dersom ein vel munnleg eksamen (jf. nedanfor).

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

Vurderingsforma kan anten vere a) ei rettleidd oppgåve (prosjektoppgåve) eller b) ein munnleg eksamen som er sett saman av ein førebudd presentasjonsdel og ein samtaledel. Ein vel vurderingsform ved oppmelding. 

Den rettleidde oppgåva (prosjektoppgåva) skal ha eit omfang på om lag 20 000 teikn (medrekna mellomrom, men ikkje medrekna vedlegg og referanseliste). 

Dersom studenten vel munnleg eksamen, må studenten leggje ein disposisjon for presentasjonsdelen sin inn i Mitt UiB seinast ei veke før eksamen.

Hjelpemiddel til eksamen

-

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Vår. Der er òg eksamen tidleg i haustsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

Pensum tilsvarer ca. 500 sider av normal vanskegrad. Av desse er eit utval sider felles for alle språkfaga.

Emneevaluering

Emneevalueringar vert gjennomførde i tråd med instituttet sine retningsliner og UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Det psykologiske fakultet

Emneansvarleg

Fagmiljøet i nordisk

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium har det administrative ansvaret for emnet.

Kontakt

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  14.10.2022, 13:00
  Trekkfrist
  23.09.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  10.10.2022, 08:00
  Varigheit
  8 timer
  Trekkfrist
  26.09.2022