Hjem
Utdanning
Årsstudium

Samfunnskunnskapsdidaktikk 4

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Målet for emnet er at studentane skal kunne drøfta og vurdera grunnlaget, siktemålet og innhaldet i samfunnskunnskap med særleg vekt på politisk danning og globalisering. Emnet vil derfor introdusera og drøfta implikasjonane av ulike syn på kva samfunnskunnskap som fag er mellom vitskap, pedagogikk, elevar og politiske ambisjonar. Emnet vil gi utdjupande innsikt i samfunnskunnskap som demokratisk danningsfag og kva det har å seia for klasseromspraksis. Emnet skal gjera greie for ulike syn på korleis globale utfordringar, særleg miljøproblema, stiller krav til samfunnskunnskap og korleis det kan møtast. Emnet er eit fordjupingsemne som berre vert tilbydd studentar som er tatt opp på PPU med eitt undervisningsfag.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten kan

 • gjera greie for utdjupande teoriar om kva karakter samfunnskunnskap som skulefag har og kva basis det skal byggja på
 • skilja mellom ulike perspektiv på samfunnskunnskap som politisk danningsfag
 • presentera ulike tilnærmingar til globalt retta samfunnskunnskap

Ferdigheiter

Studenten kan

 • drøfta praksiskonsekvensar av ulike perspektiv på grunnlaget for skulefaget samfunnskunnskap
 • samanlikna ulike teoriar om skulefaget som politisk danningsfag
 • analysera korleis globale problem kan integrerast i samfunnskunnskapsfaget

Generell kompetanse

Studenten kan

 • drøfta og samanlikna ulike teoretisk perspektiv
 • arbeida sjølvstendig for å setja seg inn i og presentera fagleg litteratur

Krav til studierett

Emnet er reservert studentar på eittårig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) med eitt undervisningsfag.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesingar, seminar og studentframlegg i tilknyting til praksis.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk deltaking på seminar (minimum 80%)

Vurderingsformer

Skuleeksamen, 4 timer

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. For studentar med rett til ny vurdering eller som stryk på eksamen i undervisningssemesteret vil det være mulig å ta ny eksamen i påfølgande semester.

Emneevaluering

Evaluering kvart 3. år.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar@aorg.uib.no

55 58 21 54

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Trekkfrist
  05.09.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen