Hjem
Studentsider
Årsstudium

Spanskdidaktikk 2

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

7,5

Studienivå (studiesyklus)

Praktisk-pedagogisk utdanning

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen 

Mål og innhald

Fagdidaktikk i spansk inngår som ein del av universitetet si spansklærarutdanning. Spanskdidaktikk 2 (Didaspa2) er ei vidareføring av Spanskdidaktikk 1 (Didaspa1).

Sentralt i studiet er spørsmål knytte til kompetanseutvikling i spansk og til utvikling av fagdidaktisk refleksjon og handling.

Eit grunnleggjande spørsmål er korleis spanskfagleg kunnskap kan verta utvikla og relatert til det å vere spansklærar. Særs viktig er det å utvikle forståing for korleis eigen språkkompetanse, innsikt i språket og innsikt i eigne læringsprosessar kan vere ein del av arbeidet med å leggje til rette for elevane si språklæring.

Når det er mogleg, er studiet organisert slik at noko av undervisninga er tilbod på tvers av språkfaga for å understreke ein kunnskapsteoretisk samanheng og danningsmålsetjingar som er felles for språkfaga i skolen.

Studiet har fire målområder:

 • Faget sin eigenart og utvikling
 • Teoriar om tekst, kommunikasjon og språklæring
 • Tilrettelegging for spansklæring, vurdering og utvikling av elevane si innsikt i eiga læring
 • Læraren som forskar i eiga undervisning

Læringsutbyte

Gjennom studiet skal studentane utvikle innsikt i spanskfaget sitt kultur- og danningspotensiale og kunne gjere greie for faget si utforming og samfunnsmessige grunngjeving både historisk og i eit samtidsperspektiv. Dei skal setje seg inn i teoriar om tekst, kommunikasjon, kultur, språklæring og forsking, og kunne bruke desse i arbeidet med å fremje alle elevane si læring i spansk og generelt til å videreutvikle egen kompetanse i spanskdidaktikk.

Kunnskapar

Kandidaten

 • har innsikt i sentrale styringsdokument for skolefaget
 • har innsikt i spansk som dannings- og dugleiksfag
 • har kjennskap til sentrale språklæringsteoriar og tilnærmingar
 • har kjennskap til forskingsmetodar innanfor språkdidaktikk

Ferdigheiter

Kandidaten

 • kan vurdere spanskundervisning med omsyn til nasjonale læreplanar og elevane sine ulike læringsmåtar.
 • har utvikla evne til å planleggje og gjennomføre tilrettelegging av læringssituasjonar som er føremålstenlege for den einskilde elev si språklæring og dei måla som er nedfelte i læreplanane.
 • har utvikla evne til å støtte elevane i deira arbeid med å lære spansk og lære å lære.
 • kan påvise kjenneteikn på kompetanse i ulike deler av spanskfaget og kan kunne vurdere elevane si læring i spansk både med omsyn til prosess og sluttkompetanse
 • kan gjennomføre forskingsbaserte undersøkingar i språkdidaktikk
 • kan uttrykkje seg munnleg og skriftleg på spansk innan fagfeltet

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan gjere greie for faget si utforming og samfunnsmessige grunngjeving både historisk og i eit samtidsperspektiv.
 • kan undersøkje og drøfte spansklæring i lys av kunnskap innanfor dei spanskfaglege disiplinane (språk, litteratur, kultur og fagdidaktikk) og teoriar om innovasjon, og presentere refleksjon over dette skriftleg og munnleg
 • har vidareutvikla strategiar til å fornye og utvikle fagdidaktisk kompetanse i spansk, til dømes ved å reflektere over og vurdere eiga og andre si undervisning.

Krav til forkunnskapar

DIDASPA1

Tilrådde forkunnskapar

Sjå krav til forkunnskapar

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Om lag 24 timar undervisning fordelt mellom førelesingar og seminar
 • Rettleiing og skolebesøk

Undervisninga er både virtuell og ansikt til ansikt. Våren 2021 kan deler av undervisningen bli gjennomført digitalt.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne kan instituttet innføre redusert undervising. På emne der dette kan verte aktuelt vil studentane få informasjon om det ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

For å kunne gå opp til eksamen må studentane innan fastsette tidsfristar gjennomføre følgjande aktivitetar:

 • ha delteke i eit etterarbeid knytt til avtalt tema (til dømes undervisningsopplegg, forskingsprosjekt, e.l.).
 • skriftleg arbeid som drøftar ei spanskdidaktisk problemstilling

Nærare informasjon vert gitt ved semesterstart.

Det er obligatorisk frammøte på minst 75% av undervisningane , og organiseringa av undervisninga har dette som utgangspunkt.

Vurderingsformer

Eksamensforma er ei rettleidd prosjektoppgåve eller ein munnleg eksamen. På den munnlege eksamenen skal studenten kort presentere forskingsprosjektet sitt og deretter reflektere kring spørsmål knytt til pensum i spansk fagdidaktikk.

Prosjektoppgåva skal ha eit omfang på om lag 4000 ord, vedlegg ikkje medrekna. Eksamensspråk er norsk eller spansk.

Den munnlege eksamenen varer om lag 30 minutt.

Kandidaten må levere ei sterkt omarbeidd oppgåve dersom ein skal levere på nytt i same emne.

Hjelpemiddel til eksamen

-

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Vår. Der er òg eksamen tidleg i haustsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

Pensum er på 375 sider av normal vanskegrad. Av desse er eit utval sider sams for alle språkfaga. Litteraturlista vil vere klar innan 01.12.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med instituttet sine retningsliner og UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Det psykologiske fakultet

Emneansvarleg

Fagmiljøet i spansk

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet.

Kontakt

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  25.05.2022, 13:00
  Trekkfrist
  11.05.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  25.05.2022, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Trekkfrist
  11.05.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen