Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Elektronisk litteratur

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeDIKULT203
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk, norsk ved behov
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Uregelmessig. Haust og/eller vår.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Elektronisk litteratur er skjønnlitteratur laga for datamaskina og Internett. Elektronisk litteratur fokuserer på språkkunst og poetikk, men har forbindingar til andre former for digital kultur som digital kunst og dataspel. I dette emnet vil studentane lese elektronisk litteratur som t.d. hypertekstfiksjon, digital poesi og teksteventyrspill ("interactive fiction"). Studentane vil òg studere teoretiske tekstar om og tolkingar av elektronisk litteratur.

Kreativ praksis er ein viktig del av emnet, og alle studentane vil delta i eit kollaborativt, elektronisk litterært verk kor ein anten skapar ein nettstad eller liknande frå botnen av eller modifiserer eit eksisterande verk ved å redigere programkode, tekst og bilete. Ein vil få undervisning i nødvendige tekniske ferdigheitar. Studentane vil òg få praktisk trening i å analysere elektronisk litteratur. Ein vil særleg diskutere korleis element som er vanlege i elektronisk litteratur, så som bilete, rørsle, tid og rom og interaktivitet verkar inn på teksterfaringa og lesarerfaringa, og korleis dette også problematiserer vår forståing av tradisjonell forteljing og lyrikk.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Kandidaten har kunnskapar ...

 • om sjangrar innan elektronisk litteratur og deira historie
 • om sentrale verk innan elektronisk litteratur
 • om visuelle, kinetiske, temporale og interaktive trekk og deira funksjon i elektroniske forteljingar og poesi, og korleis desse problematiserer vår forståing av lesarrolla og skjønnlitteraturen generelt
 • om elementære prinsipp innan programmering

Ferdigheiter

Kandidaten kan...

 • nytte teoriar om elektronisk litteratur i eigne tolkingar av spesifikke verk
 • skrive spesifikt for digitale medium
 • drøfte korleis programkode og design kan vere element i skrivepraksis

Generell kompetanse

Kandidaten kan ...

 • reflektere over eigen kreativ praksis og justere denne under rettleiing
 • nytte kreative og akademiske formidlingsstrategiar

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Dikult103, Dikult105, Dikult205.

Generelt gjeld at bachelorstudentane bør ha tatt alle emna på 100-nivå i Digital kultur før dei byrjar på 200-nivå.

Studiepoengsreduksjon

-

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar på bachelorprogrammet i digital kultur og utvekslingsstudentar. Andre studentar på bachelor- og masterprogram ved Det humanistiske fakultet kan søkje om å få ta kurset dersom det er ledig kapasitet (vie e-post til studieveileder@lle.uib.no). Etter registreringsfristen (1. september), vil eventuelle ledige plassar bli fordelte via loddtrekking mellom søkjarar som har deltatt i undervisinga som ordinære studentar med dei førebuingane det medfører.

Arbeids- og undervisningsformer

Det vert ti forelesingar og åtte økter i datalab over tretten veker. I tillegg får kvar student tilbod om eitt rettleiingsmøte med forelesar i samband med semesteroppgåva.

Det er viktig at studentane møter til orienteringsmøtet i veke 33 før undervisninga tek til.

Studentane må vere førebudde til både forelesningane og øvingane, då forelesingane alltid inkluderer studentane og det alltid vert diskusjonar rundt forelesingsemna. Nokre gongar vert det gitt lekser.

Arbeidsinnsatsen er normert til 20 timar i veka frå byrjinga av semesteret fram til eksamen, også i forelesingsfrie veker. Desse timane skal brukast på forelesingar, labøvingar, lesing av faglitteratur, lekser, skriving av obligatorisk oppgåve og heimeeksamen, og innhenting av relevant materiale på bibliotek og nett (bøker, artikler, video).

Ein forventar at tida i undervisningsfrie veker vert brukt til eiga lesing og førebuing til eksamen.

Studentane kan bli inviterte til relevante gjesteforelesingar og arrangement i regi av Digital kultur.

Om det melder seg færre enn fem studentar til emnet, kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttets retningslinjer for dette på Mitt UiB. I såfall vil studentane få informasjon om det før semesterregistreringsfristen 1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er obligatorisk oppmøte for alt undervisninga femnar om. Kursdeltakinga blir godkjend av emneansvarleg. Om fråværet overstig 25% må studenten vise fram legeattest for dagane med fråvær. Studenten kan ikkje ta eksamen utan å ha oppfylt dette kravet.

Studenten må delta i eit kollaborativt praktisk prosjekt.

Studenten må velje eit verk i elektronisk litteratur som han/ho presenterer munnleg for klassen og som han/ho skriv ei kritisk skildring på omlag 400 ord av.

Den skriftlege oppgåva må følgje akademisk standard for bl.a. argumentasjon og sitering (jf. skrivetreninga tileigna på DIKULT101 og på 100-nivået).

Dei obligatoriske oppgåvene (kollaborativt arbeid, presentasjonen og den skriftelege skildringa) må godkjennast av emneansvarleg før studenten kan gå opp til eksamen. Studenten får resultatet og ein kort kommentar på oppgåva i god tid før eksamen. Om oppgåva ikkje er godkjend, har studenten eitt forsøk til.

Vurderingsformer

Eit sjølvlaga verk i elektronisk litteratur, med innleiing på omlag 1500 ord som set verket i ein større kontekst.

Hjelpemiddel til eksamen

-

Karakterskala

Karakterskala A - F. Ei forklaring av skalaen finn ein på Mitt UiB.

Vurderingssemester

Vår eller haust, men ikkje fast.

Litteraturliste

Læremidla vil vere ein kombinasjon av elektronisk litteratur og teoretiske tekstar rundt desse verka og rundt elektronisk litteratur generelt. Tekstane inkluderer bøker, artiklar og diverse nettressursar.

Den elektroniske litteraturen (verka) er tilgjengeleg på nett eller installert i Digital kultur sin datalab.

Alt materiale er i utgangspunktet på engelsk. Studentane kan i oppgåver og på eksamen bruke og vise til kjelder på andre språk.

Lista over obligatorisk og tilrådd fagstoff, så langt dette er kjent på forehand, er tilgjengeleg på Mitt UiB før semesterstart og vert oppdatert fortløpande etter behov. Bøkene vil vere tilgjengelege på Akademika før semesterstart, eller nedlastbare som ebøker.

Emneevaluering

Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for digital kultur

Administrativt ansvarleg

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Kontakt

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

E-post: studierettleiar@lle.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  27.02.2023, 13:00
  Trekkfrist
  06.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen