Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Elementar og prinsippar i interiørarkitektur og møbeldesign

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor.

Fulltid/deltid

Fulltid.

Undervisningssemester

Høst.

Undervisningsstad

Campus Møllendal ved UiB.

Mål og innhald

Studentene skal i emnet arbeide praktisk med grunnleggende faglige prosesser og problemstillinger knyttet til møbeldesign og interiørarkitektur.

Studentene vil bli introdusert for historiske og samfunnsmessige perspektiver knyttet til emnets innhold, der også studentens refleksjon utfordres.

Emnet skal formidle: Eksperimentering med materialer og forståing for bearbeidingsmetoder og konstruksjon gjennom verkstedserfaring.

Forståing av arkitektoniske egenskaper og eksperimentering med ulike romlige virkemidler. Kjennskap til fagets historikk og teori satt inn i en skapende sammenheng.

Innhold: Grunnleggende begreper og tematikk innen formgiving blir introdusert. Studentene blir gjort kjent med prinsipper og uttesting av formuttrykk. Emnet gir introduksjon i lys og fargeteorier.

Emnet inneholder grunnlag og forståelse for materialbruk, romforståelse, arkitektur, konstruksjon og brukerprosesser innen interiørarkitektur og møbeldesign. Teori og designhistorie knyttet til studieretningen er en integrert del av emnet.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap:

 • Viser forståelse for romlige virkemidler og kjennskap til om materialer og konstruksjon.
 • Har kjennskap til brukerprosesser.
 • Kan gjøre rede for fagfeltets historie og egenart.

Ferdigheter:

 • Arbeider utprøvende med ideer gjennom designfaglige verktøy, teknikker, metoder og uttrykksformer.
 • Anvender faglig kunnskap for å løse oppgaver.
 • Tester ut ideer visuelt og fysisk

Generell kompetanse:

 • Tar ansvar for egen læringsprosess under veiledning og i samarbeid med andre.
 • Evner å anvende kunnskap i en skapende prosess.

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Krav til studierett

Opptak til dette emnet krever studierett i Bachelorprogrammet i design.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisning gjennom forelesninger, individuell veiledning og veiledning i gruppe, workshops, prosjektarbeid, verkstedsarbeid og eksperimentering. Selvstyrte arbeidsprosesser vil også vektelegges.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

En muntlig og visuell presentasjon (10-20 min) iht til utlevert oppgave.

(ved bestått kan studenten melde seg til vurdering)

Vurderingsformer

Visuelt refleksjonsnotat ut frå oppgaver gitt i emnet, maks 1000 ord + bilder.

(Innlevering/Hjemmeeksamen)

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått.

Vurderingssemester

Høst.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret. 

Emneevaluering

Emnet evalueres hvert tredje år iht UiBs kvalitetssystem.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk og design v/ Institutt for design har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktes på studieveiloeder.kmd@uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Visuell/skriftleg refleksjonsnotat

  Innleveringsfrist
  11.11.2022, 16:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen