Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Materiallab

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

Fulltid.

Undervisningssemester

Høst

Undervisningsstad

Campus Møllendal ved UiB.

Mål og innhald

Emnet gir grunnleggende materialkunnskap og kjennskap til bearbeiding som gjør studenten i stand til å se muligheter og begrensninger i ulike materialer. Emnet gir oversikt på materialer som dagens industri bruker, og fordeler og ulemper ved disse, også i et miljøperspektiv.

Et mål er å gi studenten et overblikk over alternativer til de etablerte standardene innen materialer og kompositter.

Emnet gir studenten forståelse for hvordan bruk av ulike materialer påvirker miljøet og levetiden til et produkt eller bygg/ konstruksjon. Studenten skal arbeide utforskende med design der materialet/ materialitet er sentralt.

Et overordnet mål er å gi bevissthet rundt og utvikle holdninger til materialbruk i eget virke.

Studiet tar opp tema som:

 • Materialets egenskaper og muligheter.
 • Materialer i bygge- og innredningsbransjen.
 • Materialbruk og bærekraft/ sirkulærøkonomi.
 • Nye materialer og kompositter.
 • Eksperimenter med nye materialer og/ eller ny utnyttelse av kjente materialer.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap:

 • Har grunnleggende materialkunnskap som gjør studenten i stand til å se muligheter og begrensninger i ulike materialer.
 • Har bevissthet og holdninger til materialbruk i eget virke.
 • Har oversikt over materialer som dagens inudstri bruker, og fordeler og ulemper ved disse, også i et miljøperspektiv.
 • Har kjennskap til hvordan ulike materialer kan bearbeides og utnyttes på best måte, med tanke på både rasjonell produksjon, miljøpåvirkning og sirkulærøkonomi.

Ferdigheiter:

 • Tar velbegrunnede valg i bruk av materialer i ulike prosjekter.
 • Anvender relevante metoder for bearbeiding av material i prosesser.

Generell kompetanse:

 • Tar ansvar for egen læringsprosess under veiledning og I samarbeide med andre.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Krav til studierett

Opptak til dette emnet krever studierett i Bachelorprogrammet i design, studieretning møbeldesign og interiørarkitektur.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisning gjennom forelesninger, individuell veiledning og veiledning i gruppe, workshops, prosjektarbeid, verkstedsarbeid og eksperimentering. Selvstyrte arbeidsprosesser vil også vektelegges.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Oppmøte i introduksjoner, delgjennomganger og sluttgjennomgang.

Levering av oppgave til fastsatt tid.

(ved bestått kan studenten melde seg til vurdering)

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein mappevurdering som vurderingsform.

Mappen inneheld:

 • Muntlig og visuell presentasjon, kvar kandidaten presenterer (i utstillingsformat) sine eksperimenter med ulike materialer og anvendelse av disse.
 • Visuelt refleksjonsnotat på maks 1000 ord + bilder.

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått.

Vurderingssemester

Høst.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret. 

Emneevaluering

Emnet evalueres hvert tredje år iht UiBs kvalitetssystem.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk og design v/ Institutt for design har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktes på studieveileder.kmd@uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Presentasjon og refleksjonsnotat

  Innleveringsfrist
  29.12.2022, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen