Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Form og anvendt estetikk

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

Fulltid.

Undervisningssemester

Høst

Undervisningsstad

Campus Møllendal ved UiB.

Mål og innhald

I emnet skal studenten gjennomføre selvstendige prosjekter med eksperimentering og undersøkelse av romlige og materielle forutsetninger. Studenten blir introdusesrt for teorier og begreper knyttet til rom- og stedsforståelse, i tillegg til praktisk erfaring og opplæring i kreative metoder for utforsking av stedsspesifikke ideer.

Studentene får innføring i de grunnleggende prinsippene for form, komposisjon, estetikk og optiske fenomener. Emnet vil forklare sammenhenger mellom menneskers oppfattelse av form, og indre og ytre faktorer som påvirker form.

Studenten får kjennskap til sentral teorier innen persepsjonspsykologi, haptikk, visuell identitet, farge, lys, proporsjoner og form. I tillegg vil det blitt gitt en innføring i prinsipper for industriell formgivning og produktsemantikk.

Studenten skal få få et begrepsapparat/ vokabular for å kunne snakke om form og estetikk. Kunne bruke form som et virkemiddel. Kjenne til optiske fenomener.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap:

 • Har kunnskap om kreative metoder for å utvikle utvikle idéer og konsepter.
 • Kan begreper og terminologi knyttet til rom og sted.
 • Har kjennskap til romlige-og estetiske organisasjonsprinsipper.

Ferdigheter:

 • Gjennomfører enkle, romlige designprosesser.
 • Bruker designfaglige prinsipper for formgivning i romlig sammenheng.
 • Integrerer visuelle kvaliteter i kombinasjon med brukbarhet og funksjonalitet til et produkt eller romlig prosjekt.
 • Viser rom- og stedforståelse.
 • Benytter formelementer på en semiotisk, ergonomisk og estetisk måte.

Generell kompetanse:

 • Identifiserer og reflekterer kritisk over faglige problemstillinger.
 • Presenterer og kan gi velbegrunnet argumentasjon for egne ideer.

Krav til forkunnskapar

Opptak til emnet krever at følgende emner er bestått: DOR 100 og DOR110

Krav til studierett

Opptak til dette emnet krever studierett i Bachelorprogrammet i design, studieretning møbeldesign og interiørarkitektur.

Arbeids- og undervisningsformer

Eksempler på undervisnings- og arbeidsformer i emnet:

 • Forelesning
 • Gruppearbeid og diskusjon
 • Individuelt arbeid og samtaler
 • Eksperimentering med modell i full skala og nedskalerte modeller
 • Delgjennomganger og presentasjon

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det kreves oppmøte til annonserte gjennomganger av prosjekt og prosesser.

Studenten skal gjennomføre en muntlig og visuell presentasjon av designprosjekt (20 min).

(ved bestått kan studenten melde seg til vurdering)

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein mappevurdering som vurderingsform.

Mappen inneheld:

 • Visuell dokumentasjon av eksperimenter, prosesser og- designprosjekt
 • Prototyp av designprosjekt
 • Skriftlig refleksjon med prosessbeskrivelse og refleksjon rundt egen læring og resultater med max. 2000 ord.

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått.

Vurderingssemester

Høst.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret. 

Emneevaluering

Emnet evalueres hvert tredje år iht UiBs kvalitetssystem.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk og design v/ Institutt for design har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktes på studieveiloeder.kmd@uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Visuell dokumentasjon, prototype og refleksjonsnotat

  Innleveringsfrist
  27.10.2022, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen