Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Portfolio og formidling

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

Fulltid.

Undervisningssemester

Høst

Undervisningsstad

Campus Møllendal ved UiB.

Mål og innhald

Innhold:

For å kunne delta i relevante designfaglige og profesjonelle sammenhenger må studenten utvikle profesjonsforståelse og formidlingsevne. I emnet jobber studentene med å lage portfolio og dokumentasjon av egen praksis, der kritisk refleksjon, diskusjon og kommunikasjon er viktige elementer.

Mål:

Emnet har som mål å gjøre studentene i stand til å kommunisere egen designfaglig kompetanse overfor vesentlige målgrupper, samt identifisere viktige aktører i feltet.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap:

 • Identifisere og reflektere kritisk over designfaglige problemstillinger i det profesjonelle feltet.
 • Sette proskjektet inn i samfunnsrelevant kontekst.

Ferdigheter:

 • Iscenesette eget designprosjekt.
 • Dokumentere og tilrettelegge designprosjekt for portfolio.
 • Realisere og formidle sine designfaglige intensjoner på et profesjonelt nivå.
 • Initiere og styre kreative prosesser og dokumentere designfaglig metodeforståelse.
 • Organisere og arbeide med presisjon i komplekse designprosjekter

Generell kompetanse:

 • Ta ansvar for egen designfaglig utvikling.
 • Presentere og gi velbegrunnede argumenter for egne idéer, konsepter og prosjekter til ulike målgrupper.

Krav til forkunnskapar

Opptak til emnet krever at følgende emner er bestått: DOR200 og DOR222

Krav til studierett

Opptak til dette emnet krever studierett i Bachelorprogrammet i design, studieretning møbeldesign og interiørarkitektur.

Arbeids- og undervisningsformer

Eksempler på undervisnings- og arbeidsformer i emnet:

 • Forelesning
 • Gruppearbeid og diskusjon
 • Individuelt arbeid og samtaler
 • Delgjennomganger og presentasjon.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studenten skal gjennomføre en presentasjon av eget arbeid.

(ved godkjent kan studenten melde seg til vurdering)

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein to vurderingsformer:

 • Muntlig og visuell presentasjon.
 • Refleksjonsnotat med dokumentasjon av arbeider, prosessbeskrivelse og refleksjon rundt egen læring og resultater. Min. 1000, maks. 2000 ord.

Begge vurderingsformene må være godkjent for å få bestått emnet.

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått.

Vurderingssemester

Høst.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret. 

Emneevaluering

Emnet evalueres hvert tredje år iht UiBs kvalitetssystem.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk og design v/ Institutt for design har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktes på studieveiloeder.kmd@uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Presentasjon og refleksjonsnotat

  Innleveringsfrist
  02.11.2022, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen