Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Fokusområde innen interiørarkitektur og møbeldesign

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

Fulltid.

Undervisningssemester

Høst

Undervisningsstad

Campus Møllendal ved UiB.

Mål og innhald

I emnet skal studenten formulere og gjennomføre et mindre omfattende prosjekt av den mer krevende BA-eksamen. Målet er best mulig å forberede studenten til sitt avsluttende eksamensprosjekt. Prosjektet skal være strukturert på samme måte som BA-eksamen i studieretningen Møbeldesign og Interiørarkitektur. Studenten velger selv fordypning i enten interiørarkitektur eller møbeldesign.

Emnet skal formidle forståelse for hva som kreves av et designprosjekt innen møbeldesign og interiørarkitektur. Eksperimentering, utvikling og formidling i forskjellige formater og situasjoner vil vektlegges i emnet.

Innhold:

Emnet er strukturert som et designprosjekt og er sammensatt av tre deler: Designprosess, skriftlig og visuell refleksjon samt formidling i form av visuell og muntlig presentasjon.

Fordypningsperioden inneholder eksperimentering i materialer, form, ulike virkemidler og konsept. Prosjektet skal ha samfunnsrelevans.

Emnet introduserer studenten til ulike skrivepraksiser rettet mot designfaglige sammenhenger, åndsverksloven og bruk av relevant referansesystem.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap:

 • Kan bruke sentrale teorier og relevant historisk kunnskap om design i egne prosjekter,
 • Kan orientere seg i relevant forskning og anvende denne i eget arbeid,
 • Kan dokumentere designfaglig metodeforståelse.

Ferdigheiter:

 • kan realisere og formidle sine designfaglige intensjoner på et profesjonelt nivå,
 • kan utvikle og gjennomføre et designprosjekt ved å kombinere relevante verktøy, teknikker, metoder og uttrykksformer for et helhetlig designkonsept,
 • kan utvikle design som uttrykker vilje til eksperimentering og evne til innlevelse i brukerens situasjon,
 • kan gi klare instruksjoner og tilrettelegge for produksjon av eget design,
 • kan kommunisere eget prosjekt i forskjellige formater og situasjoner; presentere det målrettet og reflektere.

Generell kompetanse:

 • kan ta informert hensyn til aktuelle og sosiale problemstillinger knyttet til design,
 • kan kommunisere muntlig og skriftlig om designfaglige problemstillinger, også med målgrupper utenfor eget fagmiljø,
 • kan ta ansvar for egen designfaglig utvikling.

Krav til forkunnskapar

Opptak til emnet krever at følgende emner er bestått: DOR 200 og DOR222

Krav til studierett

Opptak til dette emnet krever studierett i Bachelorprogrammet i design, studieretning møbeldesign og interiørarkitektur.

Arbeids- og undervisningsformer

Studenten skal levere en prosjektbeskrivelse som danner utgangspunkt for en selvstendig studieperiode og selvvalgt forprosjekt designet for å forberede studenten på BA eksamensprosjektet. Prosjektbeskrivelsen skal leveres og godkjennes. Innleveringsfrist er tidlig i semesteret.

Undervisning og arbeidsformer i emnet består av forelesninger, studioarbeid, verkstedsarbeid, individuell veiledning og i grupper.

Sluttresultatet skal presenteres i fysisk og muntlig visningsform før emneslutt for et gitt publikum.

Studenten leverer en klar og eksplisitt skriftlig og visuell beskrivelse og presentasjon av prosjektets progresjon inkludert kritisk refleksjon basert på retningslinjer og gitt mal.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det kreves oppmøte til introduksjon og annonserte gruppegjennomganger.

Studenten skal i emnet gjennomføre en muntlig/visuell sluttgjennomgang (ca. 60 min) iht. annonsert oppgave.

(ved godkjente aktiviteter kan studenten melde seg til vurdering)

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein mappevurdering som vurderingsform.

Mappeinnlevering skal bestå av:

 • visuell dokumentasjon av eksperimenter, prosesser og designprosjekt
 • prototyp av designprosjekt
 • skriftlig refleksjon med prosessbeskrivelse og refleksjon rundt egen læring og resultater med max. 3000 ord.

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått.

Vurderingssemester

Høst.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret. 

Emneevaluering

Emnet evalueres hvert tredje år iht UiBs kvalitetssystem.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk og design v/ Institutt for design har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktes på studieveiloeder.kmd@uib.no

Eksamensinformasjon