Hjem
Studentsider
Masteremne

Data science prosjektstyring

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeDSC300
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Mål

Emnet har som mål å gje studentane innsikt i korleis utforme, leie og administrere eit data science prosjekt

Innhald

Emnet tar opp tema som leiing og samarbeid, utforming av datastyringsplaner, risikostyring for datavitskaplege prosjekter, versjonskontroll for kode og data, etisk data science, reproduserbarhet og praktiske datakommunikasjon.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten skal vere i stand til å

 • forklare korleis data science kan gjøres på en reproduserbar måte
 • samanlikne forskjellige tilnærmingar til prosjektledelse

Ferdigheiter

Studenten skal vere i stand til å

 • utforme, lede og administrere et data science prosjekt
 • skrive en prosjektplan
 • bruke versjonskoontroll for data og kode

Ferdigheiter

Studenten skal vere i stand til å

 • samarbeide og lede prosjekter
 • diskutere vanlige utfordringer i prosjektledelse
 • diskutere styrker og svakheter av data science prosjekter
 • diskutere etiske og samfunnsmessige pmsyn i data science

Krav til forkunnskapar

DSC219, DSC100, INF264

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er avgrensa til studenter som er tatt opp på det 5-årige integrerte masterprogrammet i data science (sivilingeniør).

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjente obligatoriske oppgåver. Obligatoriske aktivitetar er gyldig i to semester, det semesteret aktiviteten blir utført og det påfølgjande.

Vurderingsformer

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved institutt for informatikk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Haust.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06 for haustsemesteret og 01.12 for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og institutt sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på mitt uib, koontakt eventuelt studierettleiar@ii.uib.no