Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Examen facultatum - Innføring i samfunnsøkonomi

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Målet for kurset er å gi ei elementær innføring i faget samfunnsøkonomi.

Kurset startar med ein diskusjon av kva samfunnsøkonomifaget inneber, og held fram med ei innføring i sentrale samfunnsøkonomiske omgrep som marknad, rasjonalitet, likevekt, modell, strategi og analyse. Etter dette går ein inn på kva slags fenomen og problem økonomar studerer og korleis økonomar tenker. Kurset gir ein oversikt over og smakebitar frå sentrale deler av faget: makroøkonomi (med konjunktur-, inflasjons- og vekstmodellar), arbeidsmarknader og arbeidsløyse, internasjonal handel, utvikling og globalisering. Det vil bli lagt stor vekt på å vise korleis dei ulike teoriane kan kaste lys over aktuelle spørsmål frå norsk og internasjonal røyndom. Etter dette går ein inn på kva slags fenomen og problem økonomar studerer.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten...

 • Kan gjere greie for sentrale omgrep som marknad, rasjonalitet, likevekt og modell
 • Kan gjere greie for sentrale deler av faget: makroøkonomi (med konjunktur-, inflasjons- og vekstmodellar), arbeidsmarknader og arbeidsløyse, internasjonal handel, utvikling og globalisering

Ferdigheiter

Kandidaten...

 • Mestrer sentrale teoriar og er i stand til å bruke teoriane til å gjennomføre enkle analyser av hendingar og fenomen i norsk og internasjonal økonomi

Krav til forkunnskapar

Ingen

Krav til studierett

Ope

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar. Seminarundervisning.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ei obligatorisk innlevering som må vere bestått for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Studentar på profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi må delta på obligatoriske seminar og levere to obligatoriske oppgåver som må vere bestått for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Obligatorisk oppgåve som ikkje blir godkjent på første forsøk, kan leverast på nytt. For å kunna levera på nytt, må første forsøk vera utfyllande, det vil seie at studenten må ha gjort eit forsøk på å svara på størsteparten av oppgåva.

Obligatoriske arbeidskrav som er godkjende har inga tidsavgrensing.  

Vurderingsformer

4 timar skriftleg skuleeksamen

Hjelpemiddel til eksamen

Matematisk formelsamling av K Sydsæter, A. Strøm og P. Berck eller Mathematical Formulas for Economists of B. Luderer, V. Nollau and K. Vetters. Kalkulator: Berre følgjande enkle, ikkje-programmerbare kalkulatorar utan grafisk display vert tillate brukt ved skriftlege prøvar:

Alle modellar av typane:

 • Casio FX-82, Casio FX-82ES PLUS eller Casio FX-82EX
 • Hewlett-Packard HP30
 • Texas instruments TI-30

Institutt for økonomi kan gjennomføre stikkprøvar av hjelpemidla i eksamenslokalet.

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny eksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for økonomi

studieveileder@econ.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  26.11.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  12.11.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen