Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Helseøkonomi

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeECON121
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust

Emnet tilbys ikkje hvert semester. Ta kontakt med studieveileder for mer informasjon

Mål og innhald

Formålet med kurset er å gi ei oversikt over økonomiske metodar som kan brukast på analyser av helsesektoren.

Kurset vil gi studentane ei innføring i grunnleggjande emne i helseøkonomi og erfaring med korleis desse kan brukast til å vurdere og løyse styringsproblem i helsesektoren. Studentane vil få innsikt i oppbygging av den norsk helsesektoren, og i metodar for evaluering av helsetiltak, i betalings- og finansieringssystem i helsesektoren, og om marknads- og konkurranseformer ved produksjon av helsetenester. Bruk er på analyser av helseføretak (sjukehus), kommunehelsetenesta og allmennlegar, marknader for legemiddel, og fordeling av helse- og helsetenester i befolkninga. Det vil også bli gitt ei innføring i enkelte globale helseproblemstillingar og helseproblem i utviklingsland.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten...

 • Kjenner til kva som gjer helsesektoren forskjellig frå andre viktige sektorer i økonomien
 • Har grunnleggjande kunnskap om oppbygginga av det norske helsesystemet.
 • Har kunnskap om ulike definisjonar av helse og i kva for nokre situasjonar dei ulike omgrepa er relevante.
 • Har kunnskap om økonomisk teori bak etterspurnad etter helse og helsetenester, deriblant enkel konsumentteori og Grossmanmodellen.
 • Veit korleis ein kan måle sosioøkonomisk ulikhet i helsetilstanden innan eit samfunn og på tvers av samfunn, samt kva teorien og empirien har å si om temaet.
 • Har kunnskap om ulike formar for økonomiske evalueringar.
 • Kjenner til teorien bak, samt metodiske utfordringar ved dei ulike økonomiske evalueringane.
 • Har kunnskap om ulike teoriar knytt til finansiering i helsesektoren, både på systemnivå og på individnivå.

Ferdigheiter

Kandidaten...

 • Kan framstille hovudtrekka i oppbygginga av det norske helsesystemet samt greie ut om kva for tankar som ligg bak.
 • Kan med hjelp av enkle modellar diskutere kva slags implikasjonar ulike helsemål kan ha for prioriteringar og anna helsepolitikk.
 • Kan gi ein oversikt over korleis økonomiske analyser av helsesektoren og helsepolitiske spørsmål kan gjennomførast
 • Kan diskutere og forklare skilnader og fellestrekk mellom kostnads-, nytte- og verdianalyser i lys av praktiske døme, samt anvende analysane på enkle døme
 • Kan diskutere uheldige verknader av ulike finansieringssystem og korleis (meir) optimale system kan utformest.
 • Kan greie ut om og diskutere ulike problemstillingar knytta til helsevesen og helseforbetringar i utviklingsland

Generell kompetanse

Kandidaten...

 • Er i stand til å vurdere fleire aktuelle diskusjonar omkring til dømes prioriteringar i helsevesenet i lys av økonomiske resonnement.
 • Er oppmerksam på kva ein kan forvente av økonomiske evalueringar meir generelt og er i stand til å gjere overordna vurderingar av kvalitet.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Full poengreduksjon mot ECON221

Krav til studierett

Ope

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar. Seminarundervisning.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjent innleveringsoppgåve med formativ tilbakemelding.

Obligatorisk oppgåve som ikkje blir godkjent på første forsøk, kan leverast på nytt. For å kunna levera på nytt, må første forsøk vera utfyllande, det vil seie at studenten må ha gjort eit forsøk på å svara på størsteparten av oppgåva.

Obligatoriske arbeidskrav som er godkjende har inga tidsavgrensing.

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen

Hjelpemiddel til eksamen

Matematisk formelsamling av K Sydsæter, A. Strøm og P. Berck eller Mathematical Formulas for Economists of B. Luderer, V. Nollau and K. Vetters. Kalkulator: Berre følgjande enkle, ikkje-programmerbare kalkulatorar utan grafisk display vert tillate brukt ved skriftlege prøvar:

Alle modellar av typane:

 • Casio FX-82, Casio FX-82ES PLUS eller Casio FX-82EX
 • Hewlett-Packard HP30
 • Texas instruments TI-30

Institutt for økonomi kan gjennomføre stikkprøvar av hjelpemidla i eksamenslokalet.

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny eksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Kontaktinformasjon

Institutt for økonomi

studieveileder@econ.uib.no