Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Helseøkonomi

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Formålet med kurset er å gi ei oversikt over økonomiske metodar som kan brukast på analyser av helsesektoren.

Kurset vil gi studentane ei innføring i grunnleggjande emne i helseøkonomi og erfaring med korleis desse kan brukast til å vurdere og løyse styringsproblem i helsesektoren. Studentane vil få innsikt i oppbygging av den norsk helsesektoren, og i metodar for evaluering av helsetiltak, i betalings- og finansieringssystem i helsesektoren, og om marknads- og konkurranseformer ved produksjon av helsetenester. Bruk er på analyser av helseføretak (sjukehus), kommunehelsetenesta og allmennlegar, marknader for legemiddel, og fordeling av helse- og helsetenester i befolkninga. Det vil også bli gitt ei innføring i enkelte globale helseproblemstillingar og helseproblem i utviklingsland.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten...

 • Kjenner til kva som gjer helsesektoren forskjellig frå andre viktige sektorer i økonomien
 • Har grunnleggjande kunnskap om oppbygginga av det norske helsesystemet.
 • Har kunnskap om ulike definisjonar av helse og i kva for nokre situasjonar dei ulike omgrepa er relevante.
 • Har kunnskap om økonomisk teori bak etterspurnad etter helse og helsetenester, deriblant enkel konsumentteori og Grossmanmodellen.
 • Veit korleis ein kan måle sosioøkonomisk ulikhet i helsetilstanden innan eit samfunn og på tvers av samfunn, samt kva teorien og empirien har å si om temaet.
 • Har kunnskap om ulike formar for økonomiske evalueringar.
 • Kjenner til teorien bak, samt metodiske utfordringar ved dei ulike økonomiske evalueringane.
 • Har kunnskap om ulike teoriar knytt til finansiering i helsesektoren, både på systemnivå og på individnivå.

Ferdigheiter

Kandidaten...

 • Kan framstille hovudtrekka i oppbygginga av det norske helsesystemet samt greie ut om kva for tankar som ligg bak.
 • Kan med hjelp av enkle modellar diskutere kva slags implikasjonar ulike helsemål kan ha for prioriteringar og anna helsepolitikk.
 • Kan gi ein oversikt over korleis økonomiske analyser av helsesektoren og helsepolitiske spørsmål kan gjennomførast
 • Kan diskutere og forklare skilnader og fellestrekk mellom kostnads-, nytte- og verdianalyser i lys av praktiske døme, samt anvende analysane på enkle døme
 • Kan diskutere uheldige verknader av ulike finansieringssystem og korleis (meir) optimale system kan utformest.
 • Kan greie ut om og diskutere ulike problemstillingar knytta til helsevesen og helseforbetringar i utviklingsland

Generell kompetanse

Kandidaten...

 • Er i stand til å vurdere fleire aktuelle diskusjonar omkring til dømes prioriteringar i helsevesenet i lys av økonomiske resonnement.
 • Er oppmerksam på kva ein kan forvente av økonomiske evalueringar meir generelt og er i stand til å gjere overordna vurderingar av kvalitet.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Full poengreduksjon mot ECON221

Krav til studierett

Ope

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar. Seminarundervisning.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjent innleveringsoppgåve med formativ tilbakemelding.

Obligatoriske arbeidskrav som er godkjende har inga tidsavgrensing.

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen

Hjelpemiddel til eksamen

Matematisk formelsamling av K Sydsæter, A. Strøm og P. Berck og kalkulator. Berre følgjande enkle, ikkje-programmerbare kalkulatorar utan grafisk display vert tillate brukt ved skriftlege prøver:

Alle modellar av typane:

 • Casio FX-82, Casio FX-82ES PLUS eller Casio FX-82EX
 • Hewlett-Packard HP30
 • Texas instruments TI-30

Institutt for økonomi kan gjennomføre stikkprøvar av hjelpemidla i eksamenslokalet.

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny eksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.

Emneevaluering

Alle emner ved Institutt for økonomi vert evaluert kvart undervisningssemester.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for økonomi

studieveileder@econ.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  17.12.2019, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  03.12.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen