Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Helseøkonomi

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeECON121
 • Talet på semester1
 • Språk

  Norsk

 • Ressursar

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Formålet med kurset er å gi ei oversikt over økonomiske metodar som kan brukast på analyser av helsesektoren.

Kurset vil gi studentane ei innføring i grunnleggjande emne i helseøkonomi og erfaring med korleis desse kan brukast til å vurdere og løyse styringsproblem i helsesektoren. Studentane vil få innsikt i oppbygging av den norsk helsesektoren, og i metodar for evaluering av helsetiltak, i betalings- og finansieringssystem i helsesektoren, og om marknads- og konkurranseformer ved produksjon av helsetenester. Bruk er på analyser av helseføretak (sjukehus), kommunehelsetenesta og allmennlegar, marknader for legemiddel, og fordeling av helse- og helsetenester i befolkninga. Det vil også bli gitt ei innføring i enkelte globale helseproblemstillingar og helseproblem i utviklingsland.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten...

 • Kjenner til kva som gjer helsesektoren forskjellig frå andre viktige sektorer i økonomien
 • Har grunnleggjande kunnskap om oppbygginga av det norske helsesystemet.
 • Har kunnskap om ulike definisjonar av helse og i kva for nokre situasjonar dei ulike omgrepa er relevante.
 • Har kunnskap om økonomisk teori bak etterspurnad etter helse og helsetenester, deriblant enkel konsumentteori og Grossmanmodellen.
 • Veit korleis ein kan måle sosioøkonomisk ulikhet i helsetilstanden innan eit samfunn og på tvers av samfunn, samt kva teorien og empirien har å si om temaet.
 • Har kunnskap om ulike formar for økonomiske evalueringar.
 • Kjenner til teorien bak, samt metodiske utfordringar ved dei ulike økonomiske evalueringane.
 • Har kunnskap om ulike teoriar knytt til finansiering i helsesektoren, både på systemnivå og på individnivå.

Ferdigheiter

Kandidaten...

 • Kan framstille hovudtrekka i oppbygginga av det norske helsesystemet samt greie ut om kva for tankar som ligg bak.
 • Kan med hjelp av enkle modellar diskutere kva slags implikasjonar ulike helsemål kan ha for prioriteringar og anna helsepolitikk.
 • Kan gi ein oversikt over korleis økonomiske analyser av helsesektoren og helsepolitiske spørsmål kan gjennomførast
 • Kan diskutere og forklare skilnader og fellestrekk mellom kostnads-, nytte- og verdianalyser i lys av praktiske døme, samt anvende analysane på enkle døme
 • Kan diskutere uheldige verknader av ulike finansieringssystem og korleis (meir) optimale system kan utformest.
 • Kan greie ut om og diskutere ulike problemstillingar knytta til helsevesen og helseforbetringar i utviklingsland

Generell kompetanse

Kandidaten...

 • Er i stand til å vurdere fleire aktuelle diskusjonar omkring til dømes prioriteringar i helsevesenet i lys av økonomiske resonnement.
 • Er oppmerksam på kva ein kan forvente av økonomiske evalueringar meir generelt og er i stand til å gjere overordna vurderingar av kvalitet.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Krav til studierett

Ope

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar. Seminarundervisning.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjent innleveringsoppgåve med formativ tilbakemelding.

Obligatoriske arbeidskrav som er godkjende har inga tidsavgrensing.

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen

Tillatne hjelpemiddel til eksamen:

Matematisk formelsamling av K Sydsæter, A. Strøm og P. Berck, formelsamling i matematikk av Utdanningsdirektoratet og kalkulator. Berre følgjande enkle, ikkje-programmerbare kalkulatorar utan grafisk display vert tillete brukt ved skriftlege prøvar:

Alle modellar av typane:

- Casio FX-82

- Hewlett-Packard HP30

- Texas instruments TI-30

Institutt for økonomi kan gjennomføre stikkprøvar av hjelpemidla i eksamenslokalet.

Hjelpemiddel til eksamen

Matematisk formelsamling av K Sydsæter, A. Strøm og P. Berck og kalkulator. Berre følgjande enkle, ikkje-programmerbare kalkulatorar utan grafisk display vert tillate brukt ved skriftlege prøver:

Alle modellar av typane:

 • Casio FX-82
 • Hewlett-Packard HP30
 • Texas instruments TI-30

Institutt for økonomi kan gjennomføre stikkprøvar av hjelpemidla i eksamenslokalet.

Karakterskala

Karakterskala A-F

Fagleg overlapp

Full poengreduksjon mot ECON221

Vurderingssemester

Haust

Emneevaluering

Alle emner ved Institutt for økonomi vert evaluert kvart undervisningssemester.

Institutt

 

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for økonomi

E-post: studieveileder@econ.uib.no

Tlf: 55 58 92 26

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Trekkfrist
  31.01.2018