Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Incentiver, politikk og åtferd

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeECON122
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

5 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Emnet har som mål å gi studentane ei bred innføring i moderne mikroøkonomisk forsking på incentiver, politikk og åtferd.

Emnet skal formidle forståing for eksperimentell forsking og viktige samfunnsspørsmål.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har

 • kjennskap til et bredt spekter av studier innenfor anvendt mikroøkonomi
 • være fortrolig med eksperimentelle og kvasi-eksperimentelle metoder

Ferdigheiter

Studenten skal kunne

 • kritisk vurdere en akademisk forskningsstudie innenfor anvendt mikroøkonomi
 • formulere forskningshypoteser for å teste økonomisk teori

Generell kompetanse

Studenten skal ha

 • forståing for vitskapleg metode og korleis incentiver og institusjonar påverkar åtferd

Krav til forkunnskapar

Ingen

Krav til studierett

Ope

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesning og seminar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjend innleveringsoppgåve.

Obligatorisk frammøte. Gyldig fråvær ved eigenmelding i to av samlege førelesningar.

Obligatorisk oppgåve som ikkje blir godkjent på første forsøk, kan leverast på nytt. For å kunna levera på nytt, må første forsøk vera utfyllande, det vil sei at studenten må ha gjort eit forsøk på å svara på størsteparten av oppgåva.

Obligatoriske arbeidskrav som er godkjende har inga tidsavgrensing.

Vurderingsformer

3 timar skriftleg eksamen

Oppdatering: Vurderingsform er endra frå 3 timar skuleeksamen til 3,5 timars heimeeksamen som del av tiltak for å hindre spreiing av koronaviruset.

Hjelpemiddel til eksamen

Matematisk formelsamling av K Sydsæter, A. Strøm og P. Berck eller Mathematical Formulas for Economists of B. Luderer, V. Nollau and K. Vetters. Kalkulator: Berre følgjande enkle, ikkje-programmerbare kalkulatorar utan grafisk display vert tillate brukt ved skriftlege prøvar:

Alle modellar av typane:

 • Casio FX-82, Casio FX-82ES PLUS eller Casio FX-82EX
 • Hewlett-Packard HP30
 • Texas instruments TI-30

Institutt for økonomi kan gjennomføre stikkprøvar av hjelpemidla i eksamenslokalet.

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny eksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for økonomi har det administrative ansvaret for emnet. 

Eksamensinformasjon