Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Innføring i spel og strategiar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

5 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Målet med kurset er å gje studentane ei brei innføring i grunnleggjande spelteori. Spelteori er ein teori for korleis aktørar (individ, bedrifter, land m.v.) kan velje å oppføre seg når utfallet også avheng av kva andre aktørar gjer. 

Eit døme er konkurranse mellom eit lite antal bedrifter, men spelteori kan nyttast langt vidare enn dette - til å studere avgjerder både innanfor og utanfor økonomifaget.

Gjennom forelesingar og seminar vil studentane møte eit vidt spekter av problem som vi kan analysere med spelteori.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • Forstår korleis spelteori kan nyttast til å analysere avgjerdsproblem innafor eit vidt område i samfunnet.
  • Har grunnleggjande kjennskap til sentrale spelteorietiske omgrep, som strategiar, Nash-likevekt, delspelperfekt likevekt og bayesianske/perfekt bayesianske likevekter.

Ferdigheiter

Studenten

  • Kan nytte grunnleggjande spelteori til å studere og diskutere strategiske situasjonar, både økonomiske og ikkje-økonomiske.¿

Generell kompetanse

Studenten

  • Kan finne og drøfte likevekter og utfall
  • Kan drøfte korleis utfallet av spel relaterer seg til samfunnsmessig optimale utfall.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Faget krev noko kjennskap til grunnleggande matematikk. Studentane må mellom anna kunne teikne opp lineære funksjonar, løyse likningar i ein variabel og bruke litt sannsynsrekning. Det blir ikkje nytta derivasjon.

Krav til studierett

Ope

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar og seminar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk frammøte på minst 2 av 3 seminar.

Ei obligatorisk oppgave (må gjerast i grupper)

Deltaking i presentasjon av obligatorisk oppgåve på seminar.

Godkjend obligatorisk undervisningsaktivitet har inga tidsavgrensing.

Vurderingsformer

3 timars skuleeksamen

Hjelpemiddel til eksamen

Matematisk formelsamling av K Sydsæter, A. Strøm og P. Berck eller Mathematical Formulas for Economists of B. Luderer, V. Nollau and K. Vetters. Kalkulator: Berre følgjande enkle, ikkje-programmerbare kalkulatorar utan grafisk display vert tillate brukt ved skriftlege prøvar:

Alle modellar av typane:

  • Casio FX-82, Casio FX-82ES PLUS eller Casio FX-82EX
  • Hewlett-Packard HP30
  • Texas instruments TI-30

Institutt for økonomi kan gjennomføre stikkprøvar av hjelpemidla i eksamenslokalet.

Karakterskala

  • Bokstavkarakterar A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny eksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12 for vårsemesteret. 

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der. 

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du i Mitt UiB.

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for økonomi har det administrative ansvaret for emnet. 

Eksamensinformasjon