Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Innføring i spel og strategiar

Studiepoeng, omfang

5 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Målet med kurset er å gje studentane ei brei innføring i grunnleggjande spelteori. Spelteori er ein teori for korleis aktørar (individ, bedrifter, land m.v.) kan velje å oppføre seg når utfallet også avheng av kva andre aktørar gjer. 

Eit døme er konkurranse mellom eit lite antal bedrifter, men spelteori kan nyttast langt vidare enn dette - til å studere avgjerder både innanfor og utanfor økonomifaget.

Gjennom forelesingar og seminar vil studentane møte eit vidt spekter av problem som vi kan analysere med spelteori.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • Forstår korleis spelteori kan nyttast til å analysere avgjerdsproblem innafor eit vidt område i samfunnet.
  • Har grunnleggjande kjennskap til sentrale spelteorietiske omgrep, som strategiar, Nash-likevekt, delspelperfekt likevekt og gjentatte spel.

Ferdigheiter

Studenten

  • Kan nytte grunnleggjande ikkje-kooperativ spelteori til å studere strategiske situasjonar, både økonomiske og ikkje-økonomiske.
  • Kan finne og drøfte likevekter og utfall.
  • Kan drøfte korleis utfallet av spel relaterer seg til samfunnsmessig optimale utfall.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Krav til studierett

Ope

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesning og seminar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk frammøte på seminar. Studenten kan vere borte 1/3 av seminara.

Godkjend obligatorisk undervisningsaktivitet er berre gyldig inneverande semester.

Vurderingsformer

3 timars skuleeksamen

Oppdatering: Vurderingsform er endra frå 3 timar skuleeksamen til 3 timars heimeeksamen våren 2021 som del av tiltak for å hindre spreiing av koronaviruset.

Hjelpemiddel til eksamen

Matematisk formelsamling av K Sydsæter, A. Strøm og P. Berck eller Mathematical Formulas for Economists of B. Luderer, V. Nollau and K. Vetters. Kalkulator: Berre følgjande enkle, ikkje-programmerbare kalkulatorar utan grafisk display vert tillate brukt ved skriftlege prøvar:

Alle modellar av typane:

  • Casio FX-82, Casio FX-82ES PLUS eller Casio FX-82EX
  • Hewlett-Packard HP30
  • Texas instruments TI-30

Institutt for økonomi kan gjennomføre stikkprøvar av hjelpemidla i eksamenslokalet.

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny eksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for økonomi har det administrative ansvaret for emnet. 

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studieveileder@econ.uib.no

Eksamensinformasjon